เดินทางปลอดภัย อุ่นใจกับซิกน่า
เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA

รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท นานสูงสุด 10 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงถึง 2,000,000 บาท
 • ใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ (ยกเว้นบัตรวีซ่า เดบิต/บัตรวีซ่า คลาสสิก/บัตรวีซ่า โกลด์)
 • พร้อมดูแล 24 ชม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก
 • ทั้งนี้ วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด และ ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรับความคุ้มครอง
 ใช้สิทธิ์ได้ทุกเดือน ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 โทร. 02 763 0022 แจ้งรายละเอียดส่วนตัวและข้อมูลการเดินทาง ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 วันทำการ
 วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
โดยกรมธรรม์จะส่งให้ทางอีเมล และสมาชิกบัตรฯ จะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ที่แจ้งใช้สิทธิ์เพื่อรักษาสิทธิ์ในครั้งถัดไป
 • บัตรเครดิต KTC VISA CLASSIC / KTC VISA GOLD 10,000 บาท
 • บัตรเครดิต KTC VISA INFINITE / KTC VISA SIGNATURE / KTC VISA PLATINUM อย่างน้อย 20,000 บาท
 • กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดตามประกาศที่ http://www.visa.co.th/personal/offers/cigna.shtml

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับแผนประกันการเดินทางฟรี

 1. เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ที่มีอายุ 18-80 ปีเท่านั้น
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นโดยวันที่มีการใช้สิทธิ์และวันเดินทางจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยยังมีผลใช้บังคับ
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไป หรือ เดินทางผ่านประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมไปถึงบุคคลที่มีรายชื่อตามข้อมตินี้
 4. รายละเอียดเพิ่มเติม: www.cigna.co.th/travel-exclusion-country และ www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf 
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทาง 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน โดยนับจากวันแรกที่เริ่มเดินทาง โดยท่านต้องแจ้งหมายเลขบัตรเครดิต KTC VISA ที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรายละเอียดการเดินทาง ในกรณีที่ท่านถือบัตรเครดิต KTC VISA มากกว่า 1 ใบท่านสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 6. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางในครั้งถัดไป สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ที่ขอรับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมที่ต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ที่ใช้ในการแจ้งขอรับสิทธิประโยชน์ตามช่วงเวลาที่เดินทาง โดยกำหนดจากวันที่สมาชิกบัตรฯเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ในครั้งนี้
  • สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA CLASSIC และบัตรเครดิต KTC VISA GOLD อย่างน้อย 10,000 บาท
  • สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM, บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE และบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE อย่างน้อย 20,000 บาท
 7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้จ่ายในต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ที่กำหนดไว้เท่านั้น สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้แล้ว แต่มิได้ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ที่ใช้ในการขอสิทธิประโยชน์นี้ในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์นี้ได้อีกภายในระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์นี้
 8. ชื่อบนหน้าบัตรเครดิต KTC VISA ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อบนบัตรเครดิต KTC VISA ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 9. เมื่อออกกรมธรรม์แล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ หรือ แก้ไขรายละเอียดบนกรมธรรม์ได้
 10. สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด รับประกันโดยบริษัทซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดตามประกา

02 127 5995