โปรโมชั่นบัตร KTC เพียงแบ่งชำระกับ AIS 

AIS HOT DEAL

(MAFMB-005)

โปรโมชั่นบัตร KTC เพียงแบ่งชำระกับ AIS พร้อมรับส่วนลดค่าเครื่อง

แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน 
พร้อมรับส่วนลดค่าเครื่อง กับรายการสินค้า ราคาพิเศษ AIS Hot Deal

เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดแบ่งชำระผ่านบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้

9 เม.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61
   

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดแบ่งชำระผ่านบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้อีก
 3. เงื่อนไขการจำหน่ายสินค้ารายการ AIS Hot Deal เป็นไปตามประกาศของร้านค้า สามารถสอบถามได้จาก AIS Shop และ Telewiz สาขาที่ร่วมรายการ หรือ www.ais.co.th/hotdeal
 4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขกลางรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 2. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 5. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000 กด 6