โปรโมชั่นกล้องดิจิตอล กับบัตร KTC ที่ Eastbourne

(MAFMA-017)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% กับบัตรเครดิต KTC และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 
พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท เมื่อแบ่งชำระต่อเซลส์สลิปตามยอดที่กำหนด เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับ ดังนี้
 
 • แบ่งชำระ 8,000-14,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อใช้ 2,500 คะแนน
 • แบ่งชำระ 15,000-19,999 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 450 บาท (150 บาท + 300 บาท เมื่อใช้ 2,500 คะแนน)
 • แบ่งชำระ 20,000-34,999 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 600 บาท (275 บาท + 325 บาท  เมื่อใช้ 2,500 คะแนน)
 • แบ่งชำระ 35,000-69,999 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 1,000 บาท (650 บาท + 300 บาท  เมื่อใช้ 2,500 คะแนน)
 • แบ่งชำระ 70,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนรวม 1,800 บาท (1,450 บาท + 350 บาท เมื่อใช้ 2,500 คะแนน)

หมายเหตุ: เฉพาะสินค้ากล้องและเลนส์เท่านั้น

ลงทะเบียน SMS 
พิมพ์ “CAM" เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก 
ส่งมาที่ 061 384 5000 ภายในวันที่ซื้อสินค้า (ส่ง SMS 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป)
จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

1 ส.ค.– 31 ต.ค. 60  
 
ที่ Eastbourne ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าประเภทกล้องและเลนส์ ในร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น  
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อ มอบสิทธิประโยชน์ เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ บัตรกล้วยกล้วย by KTC PROUD และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ที่สมัครใหม่ที่ร้านค้าและงานอีเว้นท์กล้องของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วม รายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ CAM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ทำรายการซื้อสินค้า โดยลงทะเบียน SMS 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป  และ สมาชิกจะต้องได้รับ ข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ จากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 4. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 6,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ  ตลอดระยะเวลารายการ
 5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่ทำรายการแลกรับเครดิตเงินคืนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น  หากไม่สามารถหักคะแนนสะสมได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะได้รับเงินคืนในส่วนแรกเท่านั้น
 6. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 31 ตุลาคม 2560  และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 7. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 12. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000