โปรดี ซื้อกล้อง จ่ายเบากว่า ใช้บัตร KTC

(MAFFX-006)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%นาน 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%

กับ บัตรเครดิต KTC 
 

แบ่งชำระ KTC KTC FLEXI 0%นาน 18 เดือน

กับ บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 
 
หมายเหตุ: กล้องโซนี่ รุ่นที่ร่วมรายการ (ILCE 7M2 / ILCE 7M2K / 6300B/ 6300BPro / 6300L) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงานขาย

1 – 31 ก.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI แบบ 0% Supplier เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
  2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD,  KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย BY KTC PROUD  ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได
  3. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากเดือนวันที่สิ้นสุด ของเดือนที่ร่วมรายการ 
  4. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้
  7. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000