โปรโมชั่นช้อปออนไลน์ 0% ที่เว็บไซต์ชั้นนำ

แบ่งชำระKTC FLEXI0% นานสูงสุด 10 เดือน

เมื่อช้อปออนไลน์ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ในเว็บไซต์ตามกำหนด
พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดอีก 15% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTCFOREVER REWARDS เท่ากับจำนวนยอดซื้อ

1 ส.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60

เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไข
  1. ประเภทสินค้าที่อนุญาตให้ทำการแบ่งชำระ KTC FLEXI/ จำนวนเดือนที่แบ่งชำระ / หรืออัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้าออนไลน์เป็นผู้กำหนด  โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมจากร้านค้าที่ทำการซื้อสินค้าออนไลน์
  2. เงื่อนไขในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่านสามารถตรวจสอบได้จาก www.ktc.co.th/shoponline

เงื่อนไขทั่วไป 
  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงิน และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000