โปรโมชั่น Advance Payment กับ บัตรเครดิต KTC ที่ 3BB

(LHBAP-001)

ส่วนลด 8% พร้อมรับฟรี กระเป๋าเป้สุดเเนว

รับเพิ่มคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 500 คะแนน
เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้า 12 เดือน ตามที่กำหนด 

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
3BB Shop ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กำหนด (“สมาชิก”) ที่ใช้บัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ชำระค่าสินค้า/บริการของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (“3BB”) ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ 3BB Shop ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH BACK, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ และ KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

เงื่อนไขการรับส่วนลด 8% และกระเป๋าเป้สุดแนว
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด 8% ของค่าสินค้า/บริการปกติ และชุดกระเป๋าสุดชิค (“กระเป๋าอเนกประสงค์”) เฉพาะสมาชิกที่ใช้บัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”)ชำระค่าสินค้า/บริการของ 3BB ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ 3BB Shop ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด 8% ของค่าสินค้า/บริการปกติตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบฟรีกระเป๋าเป้สุดแนว จำนวน 1 ใบให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกใช้บัตรฯชำระค่าสินค้า/บริการของ 3BB ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ 3BB Shop โดยสมาชิกสามารถติดต่อขอรับกระเป๋าดังกล่าวได้ ณ จุดให้บริการของ 3BB Shop ภายในวันเดียวกันกับวันที่มีการชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ดังกล่าวเท่านั้น  
 4. กระเป๋าตามรายการนี้มีจำนวนจำกัด  โดยขอสงวนสิทธิ์มอบกระเป๋าเป้สุดแนวให้แก่สมาชิกที่ชำระค่าสินค้า/บริการของ 3BB ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือนผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบกระเป๋าเดินทางตามรายการนี้สูงสุดเพียงจำนวน 1 ใบ ต่อ 1 รหัส Account 3BB เท่านั้น

เงื่อนไขการมอบคะแนนสะสม FOREVER REWARDS พิเศษ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม FOREVER REWARDS พิเศษจำนวน 500 คะแนน ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่ใช้บัตรเครดิต KTC ชำระค่าสินค้า/บริการค่าสินค้า/บริการของ 3BB ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ 3BB SHOP ภายในระยะเวลารายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสม FOREVER REWARDS พิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ 
 3. คะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ 

เงื่อนไขทั่วไป
 1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3BB Advance Payment