โปรโมชั่นสุดคุ้มกับบริการ 3BB AUTO PAYMENT กับบัตรเครดิต KTC

(LHBAP-003)

รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X5 เมื่อสมัครหักค่าบริการ 3BB อัตโนมัติ ผ่านบัตรเครดิต KTC

รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X5
เมื่อสมัครหักค่าบริการอัตโนมัติ

รับเพิ่ม ปากกาฟรุ้งฟริ้ง 1 แท่ง
เมื่อสมัครหักค่าบริการอัตโนมัติที่ 3BB  Shop ทุกสาขา

15 เม.ย. – 31 ธ.ค. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH BACK, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  2. เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนด และมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า รวมยอดคะแนนที่ได้ตามปกติไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสมัครใช้บริการชำระค่า TOT, ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสมพิเศษ สำหรับการสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่สมาชิกลงทะเบียน Auto Payment ผ่านระบบของเคทีซี ในช่องทาง KTC PHONE และ KTC TOUCH ทุกสาขาเท่านั้น และเฉพาะการลงทะเบียนสมัครใหม่ในช่วงระยะเวลาของรายการ เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล คะแนนสะสมพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้    
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร    
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษ ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงิน หรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย    
  6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE  02 123 5000 กด 6