โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC ที่ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ

จอง โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ

รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่าเงินจอง หรือ เลือกแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน

•  ชำระเต็มจำนวน : รับเพิ่มคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่าเงินจอง 
•  หรือแบ่งชำระ : KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน

8 ม.ค. 62 – 7 เม.ย. 62
ที่ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการรับคะแนนสะสมพิเศษ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีการชำระเงินจองและ / หรือทำสัญญา ผ่านบัตรเครดิตเคทีซีเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนรับโปรโมชั่นได้ภายในงาน ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด
 2. เคทีซีจะดำเนินการโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรของสมาชิกภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับการยืนยันรายการจากโครงการแล้วเท่านั้น     
 3. คะแนนสะสมไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้           
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ

เงื่อนไขรายการบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% 
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า / บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะการชำระ ค่าสินค้า / บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิด จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 2. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000

Chewathai Residence Thonglor

061 746 7779

http://www.chewathai.com/th/blog/