ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “โครงการเคลียร์หนี้ 9 รอบที่ 1”  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “โครงการเคลียร์หนี้ 9 รอบที่ 1” 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 : เคลียร์หนี้ 100%  จำนวน 1 รางวัล ดังนี้ 
คุณภาณุ สุริยโสภณ 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 : เคลียร์หนี้ 50%  จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ 
คุณไขศรี อนุตรพงศ์
คุณสุกัญญา โวอ่อนศรี

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 3 : เคลียร์หนี้ 10%  จำนวน 33 รางวัล ดังนี้ 
คุณพรเจต จุมพลศรี
คุณพรนรินทร์ เพ็งพงศ์
คุณสุรศักดิ์ ศรีชุมพร
คุณธนินวันต์ วงศ์บุญเอื้อ
คุณคนึงสุข ปรีชาเชี่ยว
นิคุณชาพร กางเนตร
คุณศิริพร ไตรศร
คุณรัชนีย์ ขวัญแก้ว
คุณศุภชัย เฉลิมเกียรติ์
คุณมธุริน อัลฮับซี
คุณรณชัย สายหยุด
คุณศุภฤกษ์ ญาณะรักษ์
คุณธารญา ไพเราะ
คุณพรศรี ตาคำ
คุณอิทธิศักดิ์ กะปุระ
คุณพิทักษ์ เทพเสาร์
คุณวัชรากร เสน่ห์
คุณกิตติยา พ่วงแสง
คุณอภิญญา ทองนาป่า
คุณวรพาณี บัวนุช
คุณภัทรภร ษารณ์สุวรรณ
คุณสมสมัย ยอดแสง
คุณสุเมธี ศรีสุนทร
คุณภรณ์วัศยา กาบคำ
คุณปุณยภา บุญโต
คุณไอยรา เตือนสกุลพันธ์
คุณสุพรรณี ดิคซอน-สมิธ
คุณวิศรุต อินทรสถาพร
คุณพิฑิยา แพงไตร
คุณนพสร ภูจีวร
คุณพรพรรณ เมืองประสิทธิ์
คุณสุกัญญา จันทรไพรพฤกษ์
คุณณัฐพล สารกา