All You Can Get Double Privileges with KTC credit card at every Dtac Branches

รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า

เมื่อสมัครหักค่าบริการดีแทคอัตโนมัติ ผ่านบัตรเครดิต KTC
      · รับเพิ่ม  ฟรี Internet 1GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน (รวมเป็น 6GB)
      · พร้อมรับ dtac Lifecare วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ dtac กำหนด)

1 เม.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61
   

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH BACK, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 2. เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนด และมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า รวมยอดคะแนนที่ได้ตามปกติไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสมัครใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้  
 3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสมพิเศษ สำหรับการสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่สมาชิกลงทะเบียน Auto Payment ผ่านระบบของเคทีซี ในช่องทาง KTC PHONE และ KTC TOUCH ทุกสาขาเท่านั้น และเฉพาะการลงทะเบียนสมัครใหม่ในช่วงระยะเวลาของรายการ เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล คะแนนสะสมพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร  
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษ ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงิน หรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย  
 6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการ รับฟรี internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน
 1. โครงการ สมัครหักชำระค่าบริการรายเดือน รับฟรีinternet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน  
 2. สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดาที่ทำการสมัครหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561 รับฟรีinternet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน
 3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นจะได้รับฟรี internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้หักชำระค่าบริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต KTC และได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการรับโบนัสก่อนจึงจะสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สิทธิการใช้internet 1 GB ฟรีนี้จะสิ้นสุดลงทันทีหากสถานะการใช้บริการของผู้ใช้บริการถูกระงับใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรหรือเปลี่ยนสถานะการใช้บริการจากดีแทคแบบรายเดือนเป็นดีแทคแบบเติมเงิน
 4. กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะสมัครเข้าโครงการมีเลขหมายดีแทคแบบรายเดือนหลายเลขหมายภายใต้การจดทะเบียนชื่อบัญชีเดียวกันในขณะสมัครผู้ใช้บริการต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทุกเลขหมายที่อยู่ภายในชื่อบัญชีเดียว กันนั้นโดยผู้ใช้บริการจะได้รับฟรีค่าโทรศัพท์ในเครือข่ายดีแทค เดือนละ100 นาที นาน 3เดือน ต่อเลขหมายที่สมัครเข้าโครงการ (ยกเว้น บริการ multi SIM จะได้รับฟรีค่าโทรศัพท์ในเครือข่ายดีแทค เดือนละ 100 นาที นาน3 เดือนเฉพาะเลขหมายหลักเท่านั้น)  
 5. โครงการ สมัครหักชำระค่าบริการรายเดือน รับฟรี  internet 1 GB ต่อเดือน นาน 6 เดือน ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการหักชำระค่าบริการรายเดือนผ่านบัญชีบัตรเครดิต โดยแจ้งให้ธนาคารหรือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันทั้งนี้ การยกเลิกดังกล่าวจะมีผลในรอบบิลถัดจากวันที่ครบกำหนดการแจ้งล่วงหน้า  
 6. โบนัสค่าInternet ฟรีที่ได้รับไม่สามารถแลก คืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ด้วย  
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท  เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯพิจารณาเห็นสมควร