ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ “INACTIVE FEBRUARY 2017” ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 30 มิ.ย. 60

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรส่วนลด มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี
 1. คุณมะยุรี สุวณิชชา
   

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรส่วนลด มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี
 1. คุณบุณยกา สว่างไพร
 2. คุณรัตนะ แข็งขัน
 3. คุณธาดา เสนาะ
   

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรส่วนลด มูลค่า  500 บาท จำนวน 120 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี
1.คุณกชมน โชตวีรวัฒน์ 2.คุณกนก พิมพ์สราญ
3.คุณกัญญานี พิมพาภรณ์สกุล 4.คุณกัลยารัตน์ เพชรฤทธิ์
5.คุณกำธร ดือเระ 6.คุณขวัญชนก แก้วจงกุล
7.คุณคณัสนันท์ อินทรวิเชียร 8.คุณจำปา ภารพัฒน์
9.คุณจิตเกษม เทียนน้ำเงิน 10.คุณจิราพร อินทรักษ์
11.คุณจีรนุช จอกถม 12.คุณจีรวรรณ นามบุดดี
13.คุณจุฑา กาญจนมงคลศิริ 14.คุณจุรีรัตน์ ทาทอง
15.คุณจุลินทร์ น้ำค้าง 16.คุณฉลวย พรหมสุข
17.คุณชณัษสณัณ ศิรชัยญาสิทธิ์ 18.คุณชนันภรณ์ โตประยูร
19.คุณชัชวาล วิจารณ์อักษรสิทธิ์ 20.คุณชุรีพร ทองคำ
21.คุณชูธวัช จิตติพาณิชย์ 22.คุณณฐมณ สายไฮคำ
23.คุณณวรรณชนก โควงษ์ 24.คุณณัฏฐาพัณ หลงสมบูรณ์
25.คุณณัฐชา สกลพรรค 26.คุณณัฐนันท์ ทิชากรจรัสวงศ์
27.คุณณัฐพงษ์ บุญลือพันธ์ 28.คุณถนอม ไชยวารี
29.คุณทวี สิงห์สุธรรม 30.คุณธนวัฒน์ ภาชนะพูล
31.คุณธันยชนก รบเมือง 32.คุณนงลักษณ์ ทิพย์ปัญญา
33.คุณนลิน เชื้องาม 34.คุณนิภาวรรณ บำเพ็ญ
35.คุณเนาวรัตน์ ทองลิ่ม 36.คุณบังอร คุณแก้ว
37.คุณบุญมี ภูจิรภัทร์ 38.คุณบุญยืน พงศ์ติวัฒนากุล
39.คุณบุญศรี แสวง 40.คุณบุณยกา สว่างไพร
41.คุณบุปผา เนตรศรี 42.คุณปทุมมา หมัดสมบูรณ์
43.คุณปทุมมาศ อภิเมธีธำรง 44.คุณปนรรฐพร สีสอง
45.คุณปภัสรา นารถสุรินทร์ 46.คุณประจบ วงษ์กวน
47.คุณประเทศ ซอรักษ์ 48.คุณปวีณา ไร่วิบูลย์
49.คุณไปรมา รามางกูร 50.คุณพงษ์สิทธิ์ สุขสมกิจ
51.คุณพนารัตน์ ผลอินทร์ 52.คุณพรรณธิดา เพ็ญโฉม
53.คุณพรรณารัตน์ อินปั๋น 54.คุณพรสวรรค์ จันทะคาม
55.คุณพรหมพิริยะ พรหมอินทร์ 56.คุณพาขวัญ แซ่ล้อ
57.คุณพิชิตพล คำเบ้าเมือง 58.คุณพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่
59.คุณพิศมัย จันทะสูนย์ 60.คุณพีรยุทธ ภู่วงษ์
61.คุณเพชรรัตน์ วิเศษนคร 62.คุณภาณุศักดิ์ อินตาพวง
63.คุณมงคล บัวงาม 64.คุณมนตรี ใจแปง
65.คุณมะยุรี สุวณิชชา 66.คุณมาสีเตาะ ประสิทธิชัยวุฒิ
67.คุณมิสบะ เจ๊ะเต๊ะ 68.คุณรณชัย สีไว
69.คุณรภัทภร คงภัสชลาลัย 70.คุณรัชดา ใจเที่ยง
71.คุณรัชนีวรรณ ด่านประสิทธิ์ผล 72.คุณรุจิรา ขำเลิศ
73.คุณวรรณวิภา พรมประสิทธิ์ 74.คุณวรรณา ชูเกลี้ยง
75.คุณวริตตา จำรัส 76.คุณวสันต์ เอี่ยมละมัย
77.คุณวันทนา ณะกองโย 78.คุณวันวิสาข์ ประจันนวล
79.คุณวิชัย จุมพล 80.คุณวิชัย ปลาบู่ทอง
81.คุณวิภาดา สุขเกษม 82.คุณวิริยา คิ้วไธสง
83.คุณวิไลวรรณ ทองก้อน 84.คุณวีรวัฒน์ เปี่ยมกมล
85.คุณศักดิ์ชัย หลวงเมือง 86.คุณศิราภรณ์ อุไรรัตน์
87.คุณศิรินทิพย์ พรหมดวงดี 88.คุณศิริรักษ์ อิงเอนุ
89.คุณศุภโชค อัตถดก 90.คุณสงคราม ตาคำ
91.คุณสงวนศักดิ์ น้อยตำแย 92.คุณสนอง อินทพันธ์
93.คุณสมนึก ศรชัย 94.คุณสมบัติ ทั่งทอง
95.คุณสรชต ชัยศิริ 96.คุณสังเวียน หนูเส็ง
97.คุณสารภี รับผล 98.คุณสิทธิกร ทองเพ็ชร
99.คุณสิรยุทธ เขมะโยธิน 100.คุณสิริวัฒน์ ศิริวิมลวรรณ
101.คุณสุจินดา สุภวา 102.คุณสุชาดา สถานทิพย์
103.คุณสุชาติ ไตรถิ่น 104.คุณสุนันทา ทองกลัด
105.คุณสุนิสา เขตแวงควง 106.คุณสุนิสา ศรีคำ
107.คุณสุภาพ นิลเพ็ชร์ 108.คุณสุภาภรณ์ แตงสะอาดนภาศรี
109.คุณสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 110.คุณอนงค์ภัทร์ ภูผานี
111.คุณอนิรุทธ์ เปรมใจ 112.คุณอพิจ ปอใจ
113.คุณอมรพรรณ สันติพงษ์ 114.คุณอรอุมา แซ่เล้า
115.คุณอัจฉรีย์ มั่งสุข 116.คุณอัซมันต์ สาแยตือปะ
117.คุณอาคม เจริญสุข 118.คุณอุดร นาคขำ
119.คุณอุทัยวรรณ ติรัตนะ 120.คุณอกพงศ์ พัวพาณิชย์
 
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 30 มิ.ย. 60

 

เงื่อนไขในการรับรางวัล

 1. ท่านจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ถึง คุณภัทรา มหามงคล ทาง E-mail pl_admin1@ktc.co.th ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (หากพ้นกำหนดเวลาตามที่แจ้งแล้ว สมาชิกผู้โชคดียังไม่ได้ดำเนินการตามที่ระบุข้างต้น เคทีซีถือว่าสมาชิกตกลงและยอมรับที่จะสละสิทธิประโยชน์ในการรับของรางวัลในรายการนี้)
 2. เมื่อได้รับเอกสารเรียบร้อยทางเคทีซีจะดำเนินการ Cash back เงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ของท่าน ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 โดยยอดเงินคืนเข้าบัญชีจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  คุณภัทรา มหามงคล ฝ่าย Marketing Personal  Loan  โทร. 02 828 5479   ในวันและเวลาทำการ 10.00 - 16.00 น.
 3. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของเคทีซี
 4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด