เข้าเส้นชัยอย่างมั่นใจ เลือกลงทุนกับ KTAM LTF/ RMF

มั่นใจทุกครั้งที่ลงทุน ด้วยทีมจัดการที่ดีเลือก KTAM LTF/RMF

ลงทุน KTAM LTF/RML (ยกเว้น RMF4) รับเงินคืน 100 บาท เข้ากองทุน KTPLUS

เมื่อมียอดลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกช่องทาง)* 
และสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC 
หรือใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุกๆ 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท 

4 ม.ค. – 29 ธ.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือบลจ. กรุงไทย

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายRMF/LTF ประจำปี 2560
 1. กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย ทั้งปี 2560 ตั้งแต่ 4 ม.ค. – 29 ธ.ค. 2560 ทั้งนี้ ยอดซื้อและสับเปลี่ยนสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการรวมกันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทต่อปีภาษี โดยไม่จำกัดยอดสูงสุดสำหรับรายการโอนระหว่างบลจ. ต่อประเภทกองทุน
 3. ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจากบลจ.อื่น ที่ทำรายการ ตั้งแต่ 4 ม.ค. – 29 ธ.ค. 2560” หักด้วย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออกและโอนไปยังบลจ.อื่น ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561” ของ RMF และ LTF ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน RMF และ LTF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ปี 2559 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร 
 4. ต้องคงยอดสุทธิไว้จนถึง 31 มี.ค. 2561 โดยจะได้รับหน่วยลงทุน KTPLUS ภายใน 15 พ.ค. 2561
 5. คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ 2 โดยคิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิต กรณีถือครองไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 6. กรณีผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผู้ลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลัก 
 7. การซื้อหน่วยลงทุน RMF/LTF ผ่านบัตรเครดิต ไม่ได้รับคะแนนสะสม ไมล์สะสม หรือเงินคืนกลับเข้าบัตรฯ และไม่ได้รับสิทธิแบ่งผ่อนชำระ
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ได้รับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั่น RMF/LTF นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆจากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทอีก ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้
 9. บลจ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้บริการผ่านบัตรเครดิต   
 1. เจ้าของบัตรเครดิตและชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 2. สำหรับ RMFหากลูกค้าถือหน่วยลงทุนที่ซื้อผ่านบัตรเครดิตไว้ไม่ครบ 5 ปี (คิดแบบวันชนวัน) และ ขายคืนแบบผิดเงื่อนไขกรมสรรพากร หรือโอนออกไปยังบลจ.อื่น และทำให้ยอดคงเหลือน้อยกว่ายอดที่ซื้อ ด้วยบัตรเครดิต สำหรับ LTFหากลูกค้าถือหน่วยลงทุนที่ซื้อผ่านบัตรเครดิตไว้ไม่ครบ 5 ปีปฏิทิน และขายคืนแบบผิดเงื่อนไขกรมสรรพากรหรือโอนออกไปยังบลจ.อื่น และทำให้ยอดคงเหลือน้อยกว่ายอดที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต โดยทั้ง 2 กรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงชำระค่าปรับเมื่อทำรายการในอัตราร้อยละ 2 (ไม่รวม VAT) ขั้นต่ำ 200 บาท คิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิต
 3. การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนอยู่ภายใต้วงเงินบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ หากวงเงินในบัญชีบัตรเครดิตของท่านมีไม่เพียงพอ คำสั่งซื้อนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ทุกครั้งก่อนทำรายการซื้อ ท่านสมาชิกบัตรเครดิตโปรดตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านหลังบัตรเครดิต   
 4. สมาชิกบัตร/ลูกค้าขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก KTAM หรือ KTC ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อขัดข้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือปัญหาจาก สถานะบัตรที่อาจทำให้ KTC ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตตาม คำสั่งได้
 5. ท่านจะไม่ได้รับคะแนนสะสมจากการซื้อกองทุน (หรือ อาจจะเป็นในรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น ไมล์สะสม หรือ เครดิตเงินคืน) จากบริษัทบัตรเครดิต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. / สมาคมบริษัทจัดการ กำหนด 
 6. KTAM และ KTC ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ส่วน KTAM Call Center โทร 02-686-6100 กด 9

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards เพื่อชำระค่าซื้อกองทุน RMF/LTF
 1. สงวนสิทธิ์การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน KTAM LTF/RMF ด้วยการแลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เป็นเฉพาะบัตรเครดิตเคทีซี KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น โดยยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมได้
 2. จำกัดการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการแลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ในอัตรา 1,000  คะแนน เท่ากับเงินลงทุน  100 บาทในกองทุน KTAM LTF/RMF โดยต้องทำการแลกขั้นต่ำ 5,000  คะแนนขึ้นไป
 3. การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการแลกคะแนนสะสมอยู่ภายใต้คะแนนสะสมบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ หากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตของท่านมีไม่เพียงพอ คำสั่งซื้อนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้น สมาชิกบัตร/ลูกค้าโปรดตรวจสอบคะแนนสะสมคงเหลือ ทุกครั้งก่อนทำรายการซื้อ
 4. สมาชิกบัตร/ลูกค้า ขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก KTAM หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อขัดข้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือปัญหาจาก สถานะบัตรที่อาจทำให้ผู้ให้บริการบัตรเครดิตไม่สามารถหักคะแนนสะสม จากบัญชีบัตรเครดิตตามคำสั่งได้
 5. โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ส่วน KTAM Call Center โทร 0-2686-6100 กด 9 แฟกซ์ 0-2670-0430 หรือ 0-2670-0428
 
เงื่อนไขการซื้อผ่านเว็ปไซต์ KTAM ด้วยบัตรเครดิต
 1. การสั่งซื้อ, ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนทางอินเตอร์เน็ต อาจไม่มีการทำรายการ ซื้อ, ขายหรือสับเปลี่ยน ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น 
 2. ท่านผู้ลงทุนสามารถเรียกดูหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบได้ ในหัวข้อ "ข้อมูลกองทุน" สำหรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ผู้ลงทุนสามารถขอรับได้ที่ บริษัทจัดการ, สาขาธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่ทำการของตัวแทนสนับสนุนการขายทุกแห่ง 
 3. ท่านสามารถทำรายการซื้อ, ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ชม. โดยมีเงื่อนไขในการดำเนินการดังนี้ 
  • การทำรายการทางอินเตอร์เน็ต จะใช้เวลาของระบบดังที่แสดงไว้ในมุมบนด้านขวาเป็นเกณฑ์ 
  • รายการที่ทำระหว่างนอกเวลาทำการของวันทำการใด หรือมีผลในวันหยุดทำการ หรือวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวอาทิ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน รายการดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพื่อดำเนินการในวันทำการถัดไป 
  • หากบริษัทไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ และท่านตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บริษัทดำเนินการดังกล่าว 
  • รายการซื้อหน่วยลงทุนใดๆ เมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ 
  • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อให้มีผลในวันที่ทำรายการ จะต้องทำภายใน 15.30 น. หรือ 14.00 น. (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาปิดรับคำสั่งของกองทุนต้นทางหรือปลายทาง ฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ปิดรับคำสั่งเร็วกว่า) สำหรับการขายคืนกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ กองทุนเปิดกรุงไทยเซฟวิ่งฟันด์ หรือกองทุนอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันกับกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ 
 4. การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

บลจ. กรุงไทย

02 686 6100 กด 9 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800 295 592

www.ktam.co.th