ชีวิตสบาย…ง่ายในบัตรเดียว กับ KTC Auto Payment

(LHBAP-001)

รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า

เมื่อสมัครบริการหักค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต KTC
และมียอดชำระค่าบริการรายเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน
สำหรับค่าบริการ AIS, DTAC, TRUEMOVE H, TRUE ONLINE, TRUE VISIONS และ 3BB

สมัครง่ายได้ด้วยตัวเอง ผ่าน www.ktc.co.th/ClickKTC
เพียงเตรียมบิลค่าบริการไว้

หรือ สมัครผ่าน
       •    KTC PHONE 02 123 5000
       •    KTC TOUCH ทุกสาขา

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

ค่าบริการที่ร่วมรายการ
AIS, DTAC, TRUEMOVE H, TRUE ONLINE, TRUE VISIONS และ 3BB

หมายเหตุ: สำหรับค่าบริการ TRUEMOVE H, TRUE ONLINE, TRUE VISIONS และ 3BB
สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสมKTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”)ซึ่งสมัครใช้บริการชำระค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC(“บัตรฯ”) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน2561 – 31 ธันวาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิตKTC CASH BACKทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ,KTC Visa Corporate Gold และKTC-SCG Visa Purchasing ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 3. เมื่อสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA สมัครใช้บริการชำระค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC VISAสำหรับค่าบริการรายเดือนของ AIS,Dtac, True Move, True Internet, True Vision หรือ3BB และมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ติดต่อกันครบ 3 รอบบิล สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 5 เท่า/ บริการ(คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า + คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า) จากยอดชำระค่าบริการรายเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน (สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/ บริการ)
 4. เมื่อสมาชิกบัตรเครดิตKTC MASTERCARD สมัครใช้บริการชำระค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTCMASTERCARD สำหรับค่าบริการรายเดือนของ AIS หรือDtacและมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ติดต่อกันครบ 3 รอบบิล สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 5 เท่า/ บริการ จากยอดชำระค่าบริการรายเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน (สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/ บริการ)
 5. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสมพิเศษ สำหรับการสมัครใช้บริการชำระ ค่าบริการรายเดือน ผ่านบัตรฯ เฉพาะการลงทะเบียนสมัครใหม่ภายในช่วงระยะเวลารายการเท่านั้น
 6. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ติดต่อกันครบ 3 รอบบิล 
 7. คะแนนสะสมที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้ 
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้กับสมาชิก
 10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการและ/หรือเจ้าของสินค้า/บริการนั้นๆ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000