ชีวิตสบาย.. ง่ายในบัตรเดียว กับ KTC Auto Payment

รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X5

เมื่อสมัครบริการหักค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติ
สมัครง่ายๆ : KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 หรือ KTC TOUCH ทุกสาขา

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000กด 6

ร้านค้าที่ร่วมรายการ
AIS
Dtac
TruemoveH
I-mobile 3GX
3BB
True online
True visions
CAT

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH BACK, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  2. เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนด และมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า รวมยอดคะแนนที่ได้ตามปกติไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสมัครใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้   
  3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสมพิเศษ สำหรับการสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่สมาชิกลงทะเบียน Auto Payment ผ่านระบบของเคทีซี ในช่องทาง KTC PHONE และ KTC TOUCH ทุกสาขาเท่านั้น และเฉพาะการลงทะเบียนสมัครใหม่ในช่วงระยะเวลาของรายการ เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล คะแนนสะสมพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้     
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร     
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษ ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงิน หรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย  
  6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด