ชีวิตสบาย.. ง่ายในบัตรเดียว กับ KTC Auto Payment 

(LHBAP-003)

ชีวิตสบาย.. ง่ายในบัตรเดียว กับ KTC Auto Payment 
รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ
เมื่อสมัครบริการหักค่าสาธารณูปโภคกลุ่มทรู อัตโนมัติ


ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X5

ต่อที่ 2 รับทรูพอยท์ 1,000 คะแนน

ต่อที่ 3 รับสิทธิ์ประโยชน์จาก True


TrueMove H :    
รับสิทธิ์โทรฟรี 200 นาที ทุกเครือข่าย หรือเลือกรับ Internet 3G ฟรี 1 GB (30 วัน)
วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

True Online :
ส่วนลด 2% (นาน 6 รอบบิล)
วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

True Vision :
รับส่วนลด 2% แบบ 6 เดือน, ลด 4% แบบรายปี ชมฟรี 1 เดือน
สมัครง่ายๆ : KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 หรือ KTC TOUCH ทุกสาขา

1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE  02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH BACK, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 2. เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนด และมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า รวมยอดคะแนนที่ได้ตามปกติไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสมัครใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสมพิเศษ สำหรับการสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่สมาชิกลงทะเบียน Auto Payment ผ่านระบบของเคทีซี ในช่องทาง KTC PHONE และ KTC TOUCH ทุกสาขาเท่านั้น และเฉพาะการลงทะเบียนสมัครใหม่ในช่วงระยะเวลาของรายการ เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล คะแนนสะสมพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 4. สิทธิพิเศษรับฟรี ทรู พอยท์ 1,000 คะแนนต่อรายการ มอบให้แก่ผู้ใช้บริการ ทรูมูฟ เอช, ทรู ออนไลน์ หรือ ทรูวิชั่นส์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนด และตกลงสมัครบริการตัดชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าบริการแบบรายเดือนอัตโนมัติ กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 5. ระบบจะทำการคำนวณ และมอบคะแนนทรู พอยท์ ให้กับผู้ใช้บริการภายในไม่เกินสิ้นเดือนถัดไปภายหลังจากผู้ใช้บริการสมัครบริการตัดชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระค่าบริการแบบรายเดือนอัตโนมัติ และได้รับการอนุมัติเรียบร้อย โดยผู้ใช้บริการสามารถสมัครบริการตัดชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตนี้ ได้ ไม่เกิน 5 บริการต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 6. บริษัทฯ มีสิทธิในการระงับการให้คะแนนทรู พอยท์ จำนวน 1,000 คะแนนแก่ผู้ใช้บริการ หาก ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการตัดชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระค่าบริการแบบรายเดือนอัตโนมัติน้อยกว่า 3 เดือน
 7. คะแนนทรู พอยท์ ที่ได้รับผู้ใช้บริการสามารถสะสมเพื่อนำไปแลกของรางวัลได้ที่ http://trueyou.co.th/point/privilege ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้สมัครทรู ไอดี แล้วโดยวิธีการ ดังนี้
  • ทางโทรศัพท์: ผู้ใช้บริการ ที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช สามารถกดสมัครทรูไอดีได้จาก *871# โทรออก หรือ
  • ทาง Website: www.trueyou.co.th, www.trueid.net, iservice.truecorp.co.th หรือ
  • ทาง Application: TrueYou, TrueID, True iService
 8. คะแนนสะสม ทรู พอยท์ นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษ ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงิน หรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย
 11. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. ในกรณีที่ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการที่เป็นสมาชิกที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ทุจริตหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่ บริษัทฯ เห็นสมควร