เปิดเทอมนี้! KTC PROUD ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณ

เปิดเทอมนี้! KTC PROUD ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณ

(PLUSG-044)

เปิดเทอมนี้! บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณ รับเครดิตเงินคืน 70%

เพียงเบิกถอนเงินจากบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
เพื่อชําระค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา
ทุก 10,000 บาท และคงค้างติดต่อกัน 20 วัน
รับเครดิตเงินคืน ของดอกเบี้ยฯ 70%

2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61

ง่ายๆ เพียง
- ส่งใบแจ้งยอด/ใบเสร็จค่าเทอม หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ภายในปี 2561
- พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD (16 หลัก)
- ส่งมาที่อีเมล: ktcproud@ktc.co.th ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD (“สมาชิก”) ที่เบิกถอนเงินสด จากบัญชีสินเชื่อฯ ทุกๆ 10,000 บาท ในแต่ละวัน (สมาชิกสามารถรวมยอดเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันได้) และจัดส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กําหนด ภายใน ช่วงวันที่ 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่ได้จัดส่ง เอกสารเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยจัดส่งเอกสารมาที่อีเมล: ktcproud@ktc.co.th ภายในระยะเวลารายการ โดยระบุรายละเอียดของสมาชิก ได้แก่
  (1) ชื่อ- นามสกุล (2) หมายเลขบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 16 หลัก (3) เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก โดยสมาชิกจะต้องได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีและปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่กําหนด จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

  เอกสารที่สมาชิกจัดส่งเพื่อเข้าร่วม รายการจะต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ ใบเสนอราคา/ใบเสร็จค่าเล่าเรียนประจํา ปีการศึกษา 2561, ใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียน, ใบเสร็จค่าชุดนักเรียน เป็นต้น โดยเศษของค่าใช้จ่ายในเอกสารข้างต้น เคทีซีจะปัดขึ้นให้เป็นจํานวนเต็ม 10,000 บาท เช่น ใบเสร็จค่าชุดนักเรียน 5,000 บาท เคทีซีจะปัดขึ้นให้เป็น 10,000 บาท ทั้งนี้ การพิจารณาเอกสารเพื่อเข้าร่วมรายการข้างต้นถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของเคทีซี
 • เมื่อสมาชิกเบิกถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อฯ ทุกๆ 10,000 บาท ในแต่ละวัน (สมาชิกสามารถรวมยอดเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันได้) ภายใน วันที่ 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2561 และคงค้างยอดเบิกถอนเงินดังกล่าว 20 วัน ติดต่อกัน สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ของสมาชิก 70% ของ ดอกเบี้ยฯ ที่เกิดขึ้นจากยอดเบิกถอนเงินสดซึ่งจะยึดจากวันที่บันทึกรายการ
 • ในระหว่างระยะเวลารายการ สมาชิกจะต้องชําระหนี้เงินต้นที่เบิกถอนพร้อม ดอกเบี้ยฯ ในอัตราดอกเบี้ยฯ ปกติตามใบแจ้งหนี้บัญชีสินเชื่อฯ ไปก่อน โดยเคที ซีจะคํานวณเครดิตเงินคืนจากดอกเบี้ยฯ ของยอดเบิกถอนเงินสดรวมในแต่ละ วันที่หารด้วย 10,000 บาท ลงตัว ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษที่หารด้วย 10,000 ไม่ลง ตัว เคทีซีสงวนสิทธิ์จะไม่นําเศษดังกล่าวมาคํานวณเป็นจํานวนยอดเบิกถอนเงินสดที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ และสมาชิกจะต้องจ่ายดอกเบี้ยฯ สําหรับเศษดังกล่าวในอัตราปกติ

  ตัวอย่างการคํานวณเครดิตเงินคืนที่เกิดขึ้น จากการเบิกถอนเงินสดในแต่ละวัน ดังนี้
  (1) ยอดเบิกถอนเงินสด 15,000 บาท และสมาชิกจัดส่งเอกสารถูกต้องตาม เงื่อนไขรายการ เช่น ใบเสร็จค่าเล่าเรียน จํานวน 15,000 บาท สมาชิกจะมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน 70% ของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากยอดเบิกถอนเงินสด 10,000 บาท ส่วน ยอดเบิกถอนเงินสดอีก 5,000 บาท สมาชิกจะต้องจ่ายดอกเบี้ยฯ ในอัตราปกติ

  (2) ยอดเบิกถอนเงินสด 10,000 บาท สมาชิกจัดส่งเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขรายการ เช่น ใบเสร็จค่าเล่าเรียน จํานวน 5,000 บาท สมาชิกจะมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน 70% ของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากยอดเบิกถอนเงินสด 10,000 บาท

  (3) ยอดเบิกถอนเงินสด 9,000 บาท สมาชิกจัดส่งเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขรายการ เช่น ใบเสร็จค่าเล่าเรียน จํานวน 10,000 บาท สมาชิกจะไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนจากรายการนี้ เนื่องจากยอดเบิกถอนเงินสดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
 • เคทีซีจะคํานวณเครดิตเงินคืนหลังจากวันสิ้นสุดรายการ และจะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ และจะแสดงจํานวนเครดิตเงินคืนในใบแจ้งหนี้บัญชีสินเชื่อฯ ของสมาชิกในรอบบัญชีถัดไป
 • ยอดหนี้เงินต้นคงค้างในบัญชี ดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสําหรับการคํานวณเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมรายการนี้ จะไม่รวมยอดหนี้ที่เกิดจากรายการแบ่งชําระ KTC FLEXI และยอดหนี้เงินต้นคงค้างเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนี้ ณ วันที่เคทีซีดึงข้อมูล โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสําคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้
 • สินเชื่อเพื่อการบริโภค เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 123 5000 กด 6 หรือที่ www.ktc.co.th