ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ “เที่ยวฟรี KTC จัดให้” ระหว่าง 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เที่ยวฟรี KTC จัดให้

รางวัลที่ 1 บัตรของขวัญเพื่อการท่องเที่ยวมูลค่า 40,000 บาท จํานวน 10 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี
1.    อรสิริญา พิริยะปัญญา
2.    มนัสนันท์ ขำใบ
3.    ทิพยวรรณ พรมวาส
4.    สุทธาทิพย์ พุ่มไพจิตร
5.    วิสัย โปร่งพักตร์
6.    วิทยา มูลวงค์
7.    จุฑาทิพย์ ชีรกาญจน์
8.    ชาณิกา ไกรบำรุง
9.    ถนอมใจ ลาภเจริญพร
10.    วรพิน เพชรนันทวงศ์


รางวัลที่ 2 บัตรของขวัญเพื่อการท่องเที่ยวมูลค่า 10,000 บาท จํานวน 110 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี 
1.   ขจรเดช ลักษณ์สุวงศ์ 2.   ประภาส รุ่งหิรัญรักษ์
3.   ธนาพร รักเจริญพร 4.   ฐิติมา จันทร์เพ็ง
5.   ศักดิ์ประเสร จิตสม 6.   กิติชัย ทังนิธิรัตน์
7.   รสริน จอมทรัพย์เจริญ 8.   ธิดารัตน์ ไวศรีแสง
9.   อาทิตย์ ทับทิม 10.   เอกชัย สุวรรณดีมาตย์
11.   ชัยยศ เจือสกุล 12.   พัชนิดา ไชยหงส์สา
13.   อุบลวรรณ พรหมทอง 14.   ธิดารัตน์ ทวิชศรี
15.   กรยุทธ ตะพาบน้ำ 16.   ศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์
17.   ประมุข แซ่วุ่น 18.   ฉวีวรรณ อังคะศิริวานนท์
19.   ภูวนารถ จินดาพล 20.   ทิพารัตน์ มณีโชติ
21.   ไพรัช ร้อยแก้ว 22.   กรุณา ชัยสว่าง
23.   นงลักษณ์ มหาวิจิตร 24.   วีนัส เอี่ยมทรัพย์
25.   ธนกร แสงเพชร 26.   ปีตินันท์ กวีกุล
27.   ชัยพร ลือคำงาม 28.   จุฑามาศ เรืองทัน
29.   ผกามาศ ตันวัฒนกุล 30.   ธีรวัต ฤกษ์อำนวยโชค
31.   กชกร ทองไพลิน 32.   นริสสา กัจฉัปนันท์
33.   วิลาสิณี กิสเลอร์ 34.   ครองขวัญ คงโนนกอก
35.   อมร วิชัยวงศ์ 36.   นันท์ชพร มัจฉวิบูลย์
37.   ประสิทธิ์ จันทร์เกลี้ยง 38.   มณธิชา เมาจา
39.   ณัฐนันท์ กิตติมาลัยวรรณ 40.   สัจจะ สอิ้งทอง
41.   นวรัตน์ ชุติปัญญาภรณ์ 42.   กฤษณพล ทีครูซ
43.   ณรงค์ศักดิ์ อยู่หอม 44.   พิไลรัตน์ ถาวรฉันท์
45.   ไชยา บุษราคัมกุล 46.   จิรสิริ ชมกรด
47.   รุ่งเรือง ชูอรุณ 48.   ดำรง พรหมศร
49.   รจนัย จันทะเสน 50.   ณุตตรา นัยพินิจ
51.   พรนิมิต เซะวิเศษ 52.   นารี ยาเลส
53.   สมาน หมะตาเห 54.   นารี ยาเลส
55.   ศุภกร ลัดดาวงศ์ 56.   นันทิตา รมลี
57.   อำไพ น้ำทรัพย์ 58.   พิรุฬห์ลักษณ์ สิทธิไกร
59.   จิรัฎฐา ปานดี 60.   สาวิตรี วรรณมาตร
61.   ธีรวัฒน์ ขูขุนทด 62.   โชติกา วรวัฒนธรรม
63.   ปุญชรัสมิ์ ชูเลิศ 64.   ทิพยวรรณ พรมวาส
65.   ผกามาศ บุญอยู่ 66.   วสันต์ นากองศรี
67.   จิราพร เข็มทอง 68.   ปาริฉัตร ด้วงทอง
69.   กรรธนากร ป่อยยิ้ม 70.   วีระชัย มณีพิมพ์
71.   วิลาสินี เอกภัทรกุลชัย 72.   ธนภัทร วงศ์ศรีโรจน์
73.   กชกร คนโทครบุรี 74.   ปริญญา สุคันธวิภัติ
75.   ณัฐวุฒิ บุนนาค 76.   รุจิกาญจน์ ชลปฐมพิกุลเลิศ
77.   จักพรรดิ์ ทองแก้ว 78.   ศิลาชัย ภามี
79.   ภัคจิรา เนืองสา 80.   เอมอร อัฐนาค
81.   ณัฐภัสสร โคตุทา 82.   วารุณี ดวงน้อย
83.   ทิพวรรณ สุขผล 84.   ธัญชนก นาคแดง
85.   ฐิติรัตน์ พรมมา 86.   กรกช สันตติวงศ์ไชย
87.   มงคล ลิ้มจินดานุวัฒน์ 88.   อารียา รอดคำ
89.   รัมภีร์ รักหาญ 90.   เฉลิมพล สืบลี
91.   กินนารี นามนาทุม 92.   รัชชภูมิ มาการ์
93.   วรพิน เพชรนันทวงศ์ 94.   สุณี สาระกูล
95.   การย์สิริ โพธิมณีธนรัฐ 96.   พิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์
97.   ณรงค์ศักดิ์ ถึงฝั่ง 98.   นันทรัตน์ สิงหเดช
99.   สุพรรณี ยืนยง 100.   ธีรพร เรืองวงศ์
101.   พิมพ์ใจ บัวแย้ม 102.   สถิต สุขสวัสดิ์
103.   บุญส่ง เหมวัสดุกิจ 104.   พสุธร กุญชร
105.   มนทิรา เวชตรียานนท์ 106.   ธงชัย วงศ์ฝั้น
107.   นวพล กรุงแก้ว 108.   สุกัญญา กำแพงแก้ว
109.   ปิยะพร สาระคำ 110.   จุฑารัตน์ เปลี่ยนผึ้ง
 

ระหว่าง 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 60