หลุดพ้นทุกภาระหนี้ KTC เคลียร์หนี้ ซีซั่น 7

(PLUSG-022)

บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ช่วยคุณ เคลียร์หนี้เกลี้ยงแถมเคลียร์ทุกบิล

รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% และเคลียร์บิลในบ้านมูลค่า 20,000 บาท 
(จำนวน 3 รางวัล จับรางวัล 3 รอบ รอบละ 1 รางวัล)
รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% และเคลียร์บิลในบ้านมูลค่า 3,000 บาท
(จำนวน 105 รางวัล จับรางวัล 3 รอบ รอบละ 35 รางวัล)

รับ 1 สิทธิ์ลุ้น จากยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวัน อย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันสรุปยอดบัญชี
(รอบที่1 ก.ค. 60 เทียบ มิ.ย. 60, รอบที่2 ส.ค. 60 เทียบ ก.ค. 60, รอบที่3 ก.ย. 60 เทียบ ส.ค. 60)
จำกัดสิทธิ์สูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่าน ต่อรอบการจับรางวัล

ลงทะเบียน 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 60

ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ “CB” วรรคตามด้วย “หมายเลขบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ฯ 16 หลัก”
ส่งมาที่ 061 384 5000
จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง SMS (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่านทางอีเมล

 

เงื่อนไขส่งเสริมรายการขาย

 1. สมาชิกผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือสมาชิกฯ ที่ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th หรือลงทะเบียนตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 60 และยังไม่ได้รับการอนุมัติใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 
 2. ยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นที่นำมาคำนวณสิทธิ์ คือเงินต้นเท่านั้น ไม่คิดรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับและรายการปรับปรุงทุกประเภท 
 3. บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์เป็นรอบๆ นับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่นับสิทธิ์ย้อนหลัง และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบบัญชี 
 4. จับสลากเพื่อหาผู้โชคดีเวลา 14.00 น. ณ KTC TOUCH สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ktc.co.th ตามรอบการจับรางวัลทั้ง 3 รอบ รวม 108 รางวัล ดังนี้ - รอบที่ 1 จับรางวัลวันที่ 18 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 1 ก.ย. 60 - รอบที่ 2 จับรางวัลวันที่ 15 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 2 ต.ค. 60 - รอบที่ 3 จับรางวัลวันที่ 17 ต.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 1 พ.ย. 60 
 5. สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้สมาชิกฯ ที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 
 6. ผู้โชคดีแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวในแต่ละรอบการจับรางวัล 
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่ง
 8. กรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 9. บริษัทฯ จะหัก/ลดยอดหนี้คงค้างชำระบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้โชคดี ณ วันสรุปรอบบัญชี ก.ค. 60 สำหรับรอบที่ 1 ณ วันสรุปรอบบัญชี ส.ค. 60 สำหรับรอบที่ 2 ณ วันสรุปรอบบัญชี ก.ย. 60 สำหรับรอบที่ 3 ตามมูลค่าของรางวัลลดยอดหนี้ที่ผู้โชคดีได้รับ โดยจะลดยอดหนี้ภายใน 90 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล
 10. รางวัลเคลียร์บิลในบ้านชุดใหญ่ หมายถึงบัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า 20,000 บาทเพื่อคืนเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ฯ และรางวัลเคลียร์บิลในบ้านชุดเล็ก หมายถึงบัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า 3,000 บาทเพื่อคืน
 11. เข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ฯ 
 12. รางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือไม่มีเจตนาที่จะเบิกถอนเงินกู้ เพื่อไปใช้จ่ายจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อพร้อมใช้ ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัทฯ ที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้ 
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ สกุล ตามบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น และสมาชิกผู้โชคดีไม่มี
 14. สิทธิ์เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรายการของบริษัทฯ 
 15. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพผู้โชคดีเพื่อนำภาพ
 16. และชื่อของผู้โชคดี เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่น 
 17. พนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัว ไม่มี
 18. สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา และเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 20. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 21. ใบอนุญาตเล่มที่ 6 เลขที่ 07-09 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี