ชีวิตสบาย.. ง่ายในบัตรเดียว กับ KTC True Auto Payment 

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อสมัครบริการหักค่าสาธารณูปโภคกลุ่มทรู อัตโนมัติ


ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X5
ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ประโยชน์จาก True

รับส่วนลด 2% ต่อเนื่อง 12 เดือน 
เมื่อสมัครชำระค่าบริการอัตโนมัติ (หลังหักชำระสำเร็จ รับส่วนลดรอบบิลถัดไป) สอบถามเพิ่มเติม 1242
 
เงือนไขเพิ่มเติม: 
1.    สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชแบบรายเดือน ที่จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
2.    สิทธิพิเศษนี้เฉพราะผู้ที่สมัครบริการหักชำระอัตโนมัติครั้งแรกเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิกรณีเปลี่ยนแปลงบัญชี หรือบัตรเครดิตที่ใช้หักชำระอัตโนมัติ
3.    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
4.    หากเลยจากระยะเวลาที่แคมเปญกำหนดบริษัทฯ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษได้ตามระยะเวลา ที่บริษัทได้กำหนดไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1 ม.ค. -  28 ก.พ. 61
 
 
รับส่วนลด 2% เป็นเวลา 6 รอบบิล
เมื่อชำระค่าบริการอัตโนมัติ ( เริ่มรับส่วนลดหลังหักค่าบริการเดือนแรกสำเร็จ )

เงือนไขเพิ่มเติม: 
1.    เฉพาะแพ็กเกจแบบ Standalone ของ True Super Speed Fiber เท่านั้น
2.    สิทธิการรับส่วนลด 2 % เป็นไปตามที่ True Online กำหนด

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61
 
 
 
1.    ชำระค่าบริการรายเดือน ได้ส่วนลด2%
2.    ชำระค่าบริการราย 6 เดือน ได้ส่วนลด 4 %
3.    ชำระค่าบริการรายปี ชมฟรี 1 เดือน

เงือนไขเพิ่มเติม: 
1.    สิทธิการรับส่วนลด 2 %,4% และชมฟรี 1 เดือน เป็นไปตามที่ True Vision กำหนด

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61

สมัครง่ายๆ : KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 หรือ KTC TOUCH ทุกสาขา

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH BACK, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  2. เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนด และมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า รวมยอดคะแนนที่ได้ตามปกติไม่เกิน 500 คะแนน/รายการ และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสมัครใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้   
  3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสมพิเศษ สำหรับการสมัครใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่สมาชิกลงทะเบียน Auto Payment ผ่านระบบของเคทีซี ในช่องทาง KTC PHONE และ KTC TOUCH ทุกสาขาเท่านั้น และเฉพาะการลงทะเบียนสมัครใหม่ในช่วงระยะเวลาของรายการ เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ครบ 3 รอบบิล คะแนนสะสมพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้     
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร     
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษ ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงิน หรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนคะแนนสะสมตามรายการเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย  
  6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด