ชีวิตสบาย.. ง่ายในบัตรเดียว กับ KTC True Auto Payment 

โปรโมชั่น ส่วนลด บัตรเครดิต KTC Truemoveh

เมื่อสมัคร KTC AUTO PAYMENT บริการหักค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ ผ่านบัตรเครดิต KTC สำหรับบริการ TRUEMOVE H, TRUE ONLINE หรือ TRUE VISIONS 


รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X5 เท่า

1 เม.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

ลูกค้ากลุ่ม True รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
TrueMove H 
รับส่วนลด 2% ต่อเนื่อง 12 เดือน + Data 6GB (1GB/เดือน สำหรับ 6 เดือน) เมื่อสมัครชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (หลังหักชำระสาเร็จ รับส่วนลดในรอบบิลถัดไป) 
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561

True Online
รับส่วนลด 2% เป็นเวลา 6 รอบบิล เมื่อชาระค่าบริการอัตโนมัติ ( เริ่มรับส่วนลดหลังหักค่าบริการเดือนแรกสาเร็จ )
1 เมษายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561

True Visions
1. ชำระค่าบริการรายเดือน ได้ส่วนลด 2%
2. ชำระค่าบริการราย 6 เดือน ได้ส่วนลด 4 %
3. ชำระค่าบริการรายปี ชมฟรี 1 เดือน
1 เมษายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
   

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”)ซึ่งสมัครใช้บริการชำระค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC(“บัตรฯ”) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิตKTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ, KTC Visa Corporate Gold และ KTC-SCG Visa Purchasing ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 3. เมื่อสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA  และ JCB สมัครใช้บริการชำระค่าบริการรายเดือน (Auto Payment Service) ผ่านบัตรเครดิต KTC VISA และ JCB สำหรับค่าบริการรายเดือนของ TrueMove H, True Online หรือTrue Visions และมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ติดต่อกันครบ 3 รอบบิล สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 5 เท่า/บริการ (คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า + คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า) จากยอดชำระค่าบริการรายเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน (สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน/ บริการ)
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสมพิเศษ สำหรับการสมัครใช้บริการชำระ ค่าบริการรายเดือน ผ่านบัตรฯ เฉพาะการลงทะเบียนสมัครใหม่ภายในช่วงระยะเวลารายการเท่านั้น
 5. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ ที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากมีรายการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าบริการรายเดือนนั้นๆ ติดต่อกันครบ 3 รอบบิล 
 6. คะแนนสะสมที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้ 
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้กับสมาชิก
 9. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการและ/หรือเจ้าของสินค้า/บริการนั้นๆ
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยช์จากกลุ่ม True 
True Move-H 
 1. สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชแบบรายเดือน ที่จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
 2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่สมัครบริการหักชำระอัตโนมัติครั้งแรกเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิกรณีเปลี่ยนแปลงบัญชี หรือบัตรเครดิตที่ใช้หักชำระอัตโนมัติ
 3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 4. หากเลยจากระยะเวลาที่แคมเปญกาหนด บริษัทฯสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษได้ตามระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
True Internet
 1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ใช้ Package Standalone DOCSIS, ADSL, FTTH, VDSL
 2. สิทธิส่วนลดที่ได้รับเฉพาะค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการเสริมต่างๆ (ถ้ามี)
 3. สิทธิการรับส่วนลด 2 % เป็นไปตามที่ True Online กาหนด
True Vision
 1. สิทธิการรับส่วนลด 2%, 4% และชมฟรี 1 เดือน เป็นไปตามที่ True Visions กำหนด
 2. สอบถามเพิ่มเติม 1242