สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เมื่อใช้จ่ายที่
โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

JCB Osaka

» รับเครดิตเงินคืน 5%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ที่ร้านค้าร่วมรายการ 48 แห่งที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท ต่อเซลส์สลิปต่อบัตรฯ) 

ร้านค้าที่ร่วมรายการ
Dining
1.  Sandaime TORIMERO Namda Dotonbori
2.  Yabaton , Nagoya meibutsu Misokatsu
3.  Steak SAKURA Shochikuzaten
4.  Dotonbori Osaka Shochikuza Kappou JINSEN
5.  Japanese food Tachibana Dotonbori Osaka Shochikuza
6.  Toyoshimake
7.  Takoya Dotonbori Kukuru
8.  Kani Douraku
9.  BoteJyu
10.  Indian Restaurant MITHILA
11.  Krungtep
12.  Kaisen Monogatari
13.  Zuboraya
14.  Gyu-Kaku
15.  Kushikatsu Daruma
16.  Teppan-Jinjya
17.  Takohachi
18.  Showa Taisyu Horumon
19.  Dotonbori Mitsuru
20.  CHIBO
21.  Pasela Resorts Nanba Dotonbori
22.  ISOMARU SUISAN
23.  DAIKI SUISAN Kaiten Sushi
24.  BOTE-JAYA
25.  KIYOMURA SUSHIZANMAI
26.  Ganko-zushi
27.  Mizuno
28.  Hassen Namba
29.  Kushikatu janjan Dotonbori
30.  Takomasa Dotonbori
31.  PABLO

Shopping
1.  SKECHERS Shinsaibashi
2.  Matsumoto Kiyoshi
3.  ASICS
4.  Onitsuka Tiger
5.  Pokémon Center
6.  ABC-MART
7.  THE BODY SHOP
8.  Sanrio Gallery Shinsaibashi
9.  TOKEISOUKO TOKIA 
10.  LUSH
11.  Calbee PLUS  Shinsaibashi Shop
12.  Anello
13.  INGNI
14.  natural couture
15.  Swatch Store Osaka
16.  BABYDOLL
 
19 พ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62
 
---

โปรโมชั่น รับส่วนลดสูงสุด 20% ที่โอซาก้า » คลิก

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี  จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM (“บัตรฯ”) ในช่วงระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยยอดใช้จ่ายที่เคทีซีนำมาทำการคำนวณเครดิตเงินคืนจะเป็นยอดใช้จ่ายภายหลังการคำนวณค่าความเสี่ยง จากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทำการบันทึกรายการ (Posting Date) ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนจะอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ JCB 
 3. โดยเคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้สูงสุดไม่เกิน 300 บาท/เซลส์สลิป/บัตร (จากยอดใช้จ่ายรวมสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท/เซลส์สลิป/บัตรฯ) 
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ตามรอบปฏิทิน ยกเว้น ยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561 จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

เงื่อนไขกลาง
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000