โปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC ซื้อสินค้าแอมเวย์ 

(MAFMM-005)

แบ่งชำระดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 24 เดือน สินค้าแอมเวย์ใดๆ + แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

แบ่งชำระดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับผลิตภัณฑ์แอมเวย์ใด ๆ* ที่มียอดแบ่งชำระรวมกันตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป 
 • บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.65% / เดือน นานสูงสุด 10 เดือน
 • บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระดอกเบี้ยพิเศษ 0.79% / เดือน นานสูงสุด 24 เดือน
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% 
เมื่อมียอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป พร้อมใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท 
(ทั้งรายการชำระเต็มจำนวนและแบ่งชำระ)

ลงทะเบียน SMS 
พิมพ์ ""AW" วรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก 
ตามด้วย# และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก 
ส่งมาที่ 061 384 5000 ภายในวันที่ทำรายการ
 
1 ก.ค. - 30 ธ.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC (“บัตรฯ”) สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ณ AMWAY SHOP ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้าผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ เฉพาะผลิตภัณฑ์แอมเวย์ใด ๆ ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ยา เพอร์เซอนอลช็อปเปอร์ส และสินค้าบริการ) ราคารวมกันตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิด จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 4. สำหรับบัตรเครดิต KTC สามารถแบ่งชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.65% นานสูงสุด 10 เดือน และสำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD สามารถแบ่งชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 0.79% นานสูงสุด 24 เดือน (และจะไม่ได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS)

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักตามด้วย#และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ทำรายการ และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก เคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ การเข้าร่วมรายการนี้  
 4. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  (“บัตรฯ”) ทั้งชำระเต็มจำนวนและแบ่งชำระ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม ทุก ๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ระบุใน SMS เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนต้องเป็นเป็นจำนวนทุก ๆ 1,000 คะแนนและต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 5. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการ FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่ เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 8. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่าย นับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น 
 9. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ และทำการเครดิตเงินคืนเข้า บัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากเดือนที่มีการทำรายการนั้นๆ
   
เงือนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000