สวยใสสไตล์เกาหลี ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ Bisous Bisous

สวยในสไตล์เกาหลีด้วยโปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC ที่ Bisous Bisous

(SPCMT-016)

รับฟรี Base Primer มูลค่า 595 บาท

เพียงซื้อสินค้าผ่านบัตรฯ ครบ 1,200 บาท

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับได้ไม่จำกัดยอดสูงสุด และลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนแลกได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Bisous Bisous ทุกสาขา
 
1 ก.ค. – 31 ส.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
เคาน์เตอร์ Bisous Bisous ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ซื้อสินค้าและชำระผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ Bisous Bisous ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH BACK และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ Bisous Bisous ทุกสาขา ภายในระยะเวลารายการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
  • รับฟรี Base Primer มูลค่า 595 บาท จำนวน 1 ชิ้น เมื่อซื้อสินค้าและชำระผ่านบัตรฯ ครบ 1,200 บาทต่อเซลส์สลิป 
  • แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 
 3. สมาชิกสามารถนำเซลส์สลิปไปแลกรับ Base Primer ตามที่กำหนดได้ ณ Cashier Counter ของร้าน Bisous Bisous ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 4. สมาชิกที่ประสงค์จะใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์กับพนักงานที่ Cashier Counter ทุกครั้งเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน ภายในวันเดียวกับที่ใช้จ่าย 
 5. เคทีซีจะคิดคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบเครดิตเงินคืน 13% ตามรายการนี้ จากยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปโดยปัดเศษสตางค์ลง โดยสมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ เพียงพอกับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่สมาชิกประสงค์จะแลกรับเครดิตเงินคืน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 6. ตัวอย่าง สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อเซลส์สลิป 1,000.50 บาท สมาชิกจะต้องใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือคิดเป็นเงินจำนวน 130 บาท (หากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เป็นเศษสตางค์ เคทีซีจะทำการปัดเศษลงเป็นหน่วยบาทเพื่อคำนวณคะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิก) 
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ KTC FLEXI by Phone ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
 8. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายเป็นรายเซลส์สลิป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ โดยพิจารณาเฉพาะยอดใช้จ่ายที่สมาชิกมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 9. เคทีซีจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 10. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับในรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้  หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 13. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการหรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด
 15. ศึกษาข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือ www.ktc.co.th สอบถาม KTC PHONE 0 2123 5000 กด 6

Bisous