โปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC ซื้อเครื่องประดับเพชร ที่ Prima Diamond

 โปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC ซื้อเครื่องประดับเพชร ที่แบรนด์ชั้นนำ

(SPJWO-019)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัด

รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดยอดสูงสุด เพียงแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน ผ่านบัตรฯ ตามกำหนด
 • แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
 • แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน 15,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
 • แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน 25,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
 • แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
 • แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน 70,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท
 • แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน 120,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,600 บาท

ส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้า 
พิมพ์ GL วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก 
ส่งมาที่ 061 384 5000 
(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ

หมายเหตุ: เฉพาะร้านค้า และสาขาที่ร่วมรายการ
สงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ปกติสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน และได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข 

โปรโมชั่นพิเศษจากแบรนด์ Prima Diamond
 • แหวนเพชร 105R3636-01,02 พิเศษเพียง 48,500.- (4,850.- x 10 เดือน) ปกติ 83,000.-
 • แหวนเพชร 105R3589-02,04 พิเศษเพียง 47,000.- (4,700.- x 10 เดือน) ปกติ 80,000.-
 • แหวนเพชร 105R3637-02 พิเศษเพียง 55,000.- (5,500 x 10 เดือน) ปกติ 92,000.-

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ  

สอบถามเพิ่มเติมโทร.  02 745 6111 ต่อ 117

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”)  จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ GL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ใบแรกเท่านั้น 
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดแบ่งชำระผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในหมวด Watch & Jewelry ภายใต้ MCC Code: 5944 ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป/เฉพาะรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI เป็นระยะเวลา 10 เดือน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
 6. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 30 ก.ย. 60 (“ระยะเวลารายการ”)
 7. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้