พิเศษเฉพาะ บัตรเครดิต KTC

Birthday Special รับของขวัญสุดพิเศษในเดือนเกิคคุณ

โชว์บัตรฯ รับฟรี
Jurlique Natural Hand and Face Time Treatment 45 นาที มูลค่า 3,300 บาท

(จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และจำกัดจำนวน 100 ท่าน/สาขา/เดือน)

รับเพิ่ม Facial Treatment 60 นาที มูลค่ 2,800 บาท

เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เจอร์ลีคผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
(ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และจำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ์)
หมายเหตุ
 • กรุณาสำรองวันและเวลาล่วงหน้าได้ที่ Jurlique ทุกสาขา สอบถามโทร. 02 229 7211
 • แสดงบัตรเครดิต KTC และบัตรประชาชน เพื่อยืนยันสิทธิ์
 • ใช้สิทธิ์ได้ในเดือนเกิดเท่านั้น
1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 (ระยะเวลารายการ) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ภายในเดือนเกิดของสมาชิก ก่อนเข้ารับบริการ ณ สาขาเจอร์ลีคภายในระยะเวลารายการเท่านั้น
 3. กรุณาสำรองวันและเวลาล่วงหน้าได้ที่เจอร์ลีค 6 สาขาที่ร่วมรายการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • Groove @ Central World             2nd Fl., Tel: 0-2251-6879
  • Central Bangna                          1st Fl.,   Tel: 0-2361-7951
  • Central Ladprao                         1st Fl., Tel: 0-2541-1015
  • Siam Paragon                             M Fl.,   Tel: 0-2610-7731
  • Central Rama 2                          1st Fl.,    Tel: 0-2884- 8021
  • Robinson Rama 9                       1st Fl.,   Tel: 0-2108- 3085
 4. จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ และจำกัดจำนวน 100 ท่าน/สาขา/เดือน และใช้สิทธิ์ในเดือนเกิดเท่านั้น 
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 8. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000