แลกรับเครดิตเงินคืน 15% ไม่จำกัดยอดสูงสุดตลอดรายการ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ KING POWER ทุกสาขา 

แลกรับเครดิตเงินคืน 15% (รับได้ไม่จำกัดยอดสูงสุด) 
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ลงทะเบียนครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้ทุก 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับ 
ส่ง SMS ลงทะเบียนพิมพ์ FR วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์ 0613845000

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืน 15% 
 2. สงวนสิทธิ์การแปลงคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน ต่อยอดการใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิปเป็นเครดิตเงินคืนจำนวน 15 บาท เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตัวอย่าง : สมาชิกบัตรฯ มียอดใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป  + คะแนนสะสม 1,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับเครดิตเงินคืน 150 บาทของยอดใช้จ่ายต่อเซสล์สลิป หรือสมาชิกบัตรฯ มียอดใช้จ่าย 15,500 บาท ต่อเซลล์สลิป +  คะแนนสะสม 15,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับเครดิตเงินคืน 2,250 บาทของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 3. ในวันที่เคทีซีทำการคิดคำนวนยอดใช้จ่า ยและแลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ของสมาชิกบัตรฯ สมาชิกบัตรฯ จะต้องมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือเพียงพอตามรายละเอียด และเงื่อนไขรายการที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนบนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 4. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 5. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวนแ ละเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต หรือฉ้อฉล ซึ่งหากเคทีซีตรวจพบเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซี่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ
 6. สมาชิกบัตรฯ ต้องส่งข้อความ SMS (โดยรับภาระค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพื่อลงทะเบียนร่วมรายการภายในวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 60 เท่านั้น และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 7. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิพิเศษทั้งหมดจากรายการจะเริ่มคำนวณยอดใช้จ่ายของบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่สมาชิกบัตรฯ ได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซีว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และตามเงื่อนไขของรายการที่กำหนด
 8. การคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยจะคำนวณแต่ละรายการยอดใช้จ่ายเรียงตามลำดับ วัน เวลา ที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ก่อนหลัง
 9. สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนจากรายการให้กับเลขที่สมาชิกบัตรฯ ที่มีชื่อ และนามสกุลเดียวกันกับเลขที่บัตรฯ ที่สมาชิกบัตรฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น และกำหนดการมอบเครดิตเงินคืนเข้าเลขที่บัตรฯ ที่สมาชิกบัตรฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการไว้ ดังนี้
  • ยอดใช้จ่ายและแลกคะแนนสะสม ในวันที่ 1 – 31 พ.ค. 60 มอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 พ.ค. 60
  • ยอดใช้จ่ายและแลกคะแนนสะสม ในวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 60 มอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 30 มิ.ย. 60
 10. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้กับสมาชิกฯ เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่สามารถแลกแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปยังบัตรฯ อื่นหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 11. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ และสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่เคทีซีมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกฯ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียน และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 12. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ/หรือรายละเอียด พร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 13. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด