ช้อปสินค้าปลอดภาษี ที่ King Power

(SFDPS-056)

รับเครดิตเงินคืน 3% (180.-) 

เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนครบทุก 6,000.- ต่อเซลส์สลิป 
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ " พิมพ์ KP เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่เบอร์ 0613845000 “ จะได้ข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
หมายเหตุ : 
 • จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดที่ 18,000.- ต่อสมาชิกบัตรเครดิตฯ ต่อตลอดรายการ สำหรับการรับเครดิตเงินคืน
 • ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมทุกประเภทสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนบนยอดใช้จ่ายสูงสุดที่ 18,000.- ต่อสมาชิกบัตรเครดิตฯ ต่อตลอดรายการ โดยยอดใช้จ่ายส่วนที่เกิน 18,000.- ต่อสมาชิกบัตรเครดิตฯ ต่อตลอดรายการ สมาชิกบัตรเครดิตฯ จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 
หรือ

แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (รับคืนได้ไม่จำกัดยอดรับคืนสูงสุด) 
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนครบทุก 1,000.- ต่อเซลส์สลิป และใช้ทุก 1,000 คะแนนสะสม KTC Forever Rewards แลกรับ 

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ " พิมพ์ FR เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่เบอร์ 0613845000 " จะได้ข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 
1 ก.ค. – 31  ส.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (FR) 
 1. สงวนสิทธิ์การแปลงคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนนต่อยอดการใช้จ่ายครบทุก  1,000.- ต่อเซลส์สลิปเป็นเครดิตเงินคืนจำนวน 130.- เข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตัวอย่าง : สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่าย 5,000 บาท ต่อเซลล์สลิป +  คะแนนสะสม 5,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับเครดิตเงินคืน 650 บาทของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป หรือสมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่าย 15,500 บาท ต่อเซลล์สลิป +  แลกคะแนนสะสม 15,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับเครดิตเงินคืน 1,950 บาทของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 2. ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวนยอดใช้จ่ายและแลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ สมาชิกบัตรเครดิตฯ จะต้องมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือเพียงพอตามรายละเอียดและเงื่อนไขรายการที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนบนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
   
เงื่อนไขรวมของรายการส่งเสริมการขาย :
 1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 2. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวนและเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ REFUND ทุกประเภท และ ไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต หรือฉ้อฉล ซึ่งหากเคทีซี ตรวจพบ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซี่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ
 3. สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องส่งข้อความ SMS (โดยรับภาระค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพื่อลงทะเบียนร่วมรายการภายในวันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 60 เท่านั้น และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 4. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการฯ ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษ 1หมายเลขที่บัตรเครดิตฯ ต่อ 1 รหัสสิทธิพิเศษ ต่อตลอดรายการเท่านั้น กรณีที่ในวันเดียวกันสมาชิกบัตรเครดิตฯ มีการลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษมากกว่า 1 รหัสสิทธิพิเศษต่อ 1 หมายเลขที่บัตรเครดิตฯ เคทีซีสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ตลอดรายการบนรหัสสิทธิพิเศษ KPเท่านั้น
 5. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิพิเศษทั้งหมดจากรายการจะเริ่มคำนวณยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี ว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วเป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และตามเงื่อนไขของรายการที่กำหนด
 6. การคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยจะคำนวณแต่ละรายการยอดใช้จ่ายเรียงตามลำดับ วัน เวลา ที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ก่อนหลัง
 7. สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนจากรายการให้กับเลขที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น และกำหนดการมอบเครดิตเงินคืน เข้าเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการไว้ ดังนี้
  •  ยอดใช้จ่าย หรือ/และ แลกคะแนนสะสม ในวันที่ 1 – 31 ก.ค. 60 มอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 ก.ค. 60
  •  ยอดใช้จ่าย หรือ/และ แลกคะแนนสะสม ในวันที่ 1 – 31 ส.ค. 60 มอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 ส.ค. 60
 8. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกฯ เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่สามารถแลกแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปยังบัตรฯ อื่นหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ และสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่เคทีซี มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกฯ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนและข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 10. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ/หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 11. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ WWW.KTC.CO.TH