แลกรับได้ไม่จำกัด ยอดสูงสุด กับบัตรเครดิต KTC ที่ Lofts

(SPHMC-006)

แลกรับส่วนลด 15%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM 
รับส่วนลดสูงสุด 30%
ต่อที่ 1 รับส่วนลดทันที 15%
ต่อที่ 2 แลกรับส่วนลดเพิ่มอีก 15%*
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
*ยกเว้นบัตรเครดิต KTC - ROYAL ORCHID PLUS JCB PLATINUM

22 มิ.ย. - 5 ก.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขสำหรับส่วนลดพิเศษบัตรเครดิต KTC JCB Platinum
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB Platinum ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB Platinum ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้าน LOFTS สาขา Siam Discovery, Paradise Park, Megabangna และ Zpell ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกจะได้รับส่วนลดทันที 15% ของราคาสินค้า/บริการปกติ
 3. ขอสงวนสิทธิ์สินค้าประเภทขนม, เครื่องดื่ม, สินค้าไอทีบางรายการ, สินค้าจัดรายการและ ตู้กาชาปอง ไม่เข้าร่วมรายการรับส่วนลดนี้ได้
 4. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC JCB Platinum เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบส่วนลดให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) ยกเว้นสมาชิกบัตร KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้าน LOFTS สาขา Siam Discovery, Paradise Park, Megabangna และ Zpell ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2560 – 5 กรกฎาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับส่วนลด 15% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ สามารถแจ้งการใช้สิทธิแลกคะแนนสะสมได้ที่เคาท์เตอร์แคชเชียร์ของร้าน LOFTS สาขา Siam Discovery, Paradise Park, Megabangna และ Zpell ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขของรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดนี้ได้ 
 5. คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนสะสมทีสมาชิกใช้แลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้จำกัดเฉพาะรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวน และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ เท่านั้น โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท 
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการชำระเงินต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น  ไม่สามารถแยกใบเสร็จได้ และสมาชิกจะต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือภายหลังหักส่วนลดด้วยบัตรฯ เลขที่เดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น 
 8. ส่วนลดเพิ่มจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับตามรายการนี้ เป็นส่วนลดเพิ่มภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าแล้ว 

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 5. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th