โปรโมชั่นทอง กับบัตร KTC ที่ร้านทองกว่า 600 ร้านค้า

(MLFGD-001)

แบ่งชำระทองรูปพรรณ กับบัตร KTC นานสูงสุด 24 เดือน +รับฟรีบัตรกำนัล Big C มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท

โปรโมชั่นแบ่งชำระ
บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ นานสูงสุด 10 เดือน
บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระนานสูงสุด 24 เดือน
+ รับบัตรกำนัล Big C มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรฯ ตลอดรายการ
 • ยอดแบ่งชำระ 20,000 – 44,999 บาท/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Big C มูลค่า 300 บาท 
 • ยอดแบ่งชำระ 45,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Big C มูลค่า 1,000 บาท 
 • พิเศษ สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC  PROUD รับเพิ่มบัตรกำนัล Big C มูลค่า 200 บาท เมื่อแบ่งชำระ 20,000 บาทขึ้นไป และแบ่งชำระนานตั้งแต่ 12 – 24 เดือน/เซลส์สลิป
   
ลงทะเบียนผ่าน SMS ภายในวันที่ทำรายการ
พิมพ์ GDF วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก
ส่งมาที่ 061 384 5000
(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ 

โปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ของคะแนนที่ใช้แลก 
เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สูงสุดแลกรับไม่เกินยอดใช้จ่าย ต่อเซลส์สลิป

ลงทะเบียนผ่าน SMS ภายในวันที่ทำรายการ
พิมพ์ GDR วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก
ตามด้วย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก
ส่งมาที่ 061 384 5000
(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ 

ร้านทองที่ร่วมรายการทั่วประเทศ คลิก

1 ต.ค. 60 - 31 ม.ค. 61
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการแบ่งชำระ KTC FLEXI
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC (“บัตรฯ”) สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทองรูปพรรณ ณ (ร้านทองที่เป็นสมาชิก KTC ทั่วประเทศ) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิด จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 3. ยอดแบ่งชำระจากบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD จะไม่ได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลบิ๊กซี
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์ บัตรกำนัลบิ๊กซีให้แก่สมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท(“สมาชิก") เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับบัตรกำนัลบิ๊กซีตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ (ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้า) โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ GDF เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก เคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ (กำหนด 1 SMS ต่อ 1  เซลส์สลิป)
 3. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลบิ๊กซีตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายทองรูปพรรณผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้า ที่ร่วมรายการ ในหมวดร้านค้าทองภายใต้ MCC Code : 5944 [เฉพาะรายการแบ่งชำระ  KTC FLEXI ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป] ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 5. การคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบบัตรกำนัลบิ๊กซีนั้น  เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น  โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 20,000 และ 45,000 บาท ต่อการมอบบัตรกำนัลบิ๊กซี 
 6. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTCที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่าย เฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณมอบบัตรกำนัลบิ๊กซี ให้สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิการเข้าร่วมรายการนี้  
 7. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับบัตรกำนัลบิ๊กซี ตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 5,000 บาท ต่อ [1 หมายเลขบัตรฯ / สมาชิก 1 ท่าน] เท่านั้น 
 8. เคทีซีจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลบิ๊กซี ทางไปรษณีย์ตามข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ในระบบฐานข้อมูลของ เคทีซี ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการวันที่ 31 มกราคม 2561
 9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบบัตรกำนัลบิ๊กซี ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับบัตรกำนัลบิ๊กซี ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการมอบบัตรกำนัลบิ๊กซีตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน 
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นโดยเฉพาะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก") และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  (“บัตรฯ") ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่กำหนด ภายในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 (“ระยะเวลารายการ") เท่านั้น  โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC-Cash Back, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ 
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์คำว่า GDR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร KTC 16 หลักตามด้วย#และคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061 384 5000 ภายในวันที่ร่วมรายการ กำหนด 1 SMS ต่อ 1  เซลส์สลิป และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าทอง ที่ร่วมรายการ  และใช้คะแนนสะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ของคะแนนที่ใช้แลก 
 4. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จได้  และต้องชำระยอดใช้จ่ายด้วยบัตรฯ หมายเลขเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสม เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 6. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลก เท่ากับจำนวนยอดที่ระบุใน SMS เพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 7. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบเดือนปฎิทิน
 8. ขอสงวนสิทธิ์ีเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป เท่านั้น โดยยกเว้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เท่านั้น
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ ในรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความรับผิดชอบของร้านค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ
 13. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123 5000
                                            
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000