เที่ยวสนุก ช้อปคุ้ม... ทุกเทศกาล ด้วยบัตรเครดิต KTC

พิเศษ 1 จ่ายน้อยกว่า ก็รับได้

รับกระเป๋า Premium 1 ใบ มูลค่า 400 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 4,500 บาท/เซลส์สลิป (จากปกติ 6,000 บาท)
 

รับร่ม Premium 1 คัน มูลค่า 900 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 9,500 บาท/เซลส์สลิป (จากปกติ 12,000 บาท)
หมายเหตุ สมาชิกบัตรฯ ที่นำเซลส์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ กับร้านค้าภายใน Premium Outlet หรือ Outlet Mall (รวมเซลส์สลิปภายในวันเดียวและสาขาเดียวกัน)  มาลงทะเบียนแลกรับได้ที่ Customer Service และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของ Premium Outlet หรือ Outlet  Mall

พิเศษ 2 แลกรับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย ครบ 1 - 4,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 10%
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย ครบ 5,000 - 20,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 13%
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย ครบ 20,0001 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 15%
ลงทะเบียน
 1. พิมพ์ “AA” วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 2. ส่งมาที่ 0613845000
 3. จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
หมายเหตุ สมาชิกบัตรฯ ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนในวันเดียวกันกับที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถส่ง SMS ลงทะเบียนข้ามวัน หรือย้อนหลังจากวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย  “,” ในยอดใช้จ่าย และยอดใช้จ่ายที่มีจุดทศนิยม ต้องใส่จุดทศนิยมด้วย เช่น 4500.50
 
5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 59

สาขาที่ร่วมรายการ
ที่ Premium Outlet หรือ Outlet Mall สาขาอยุธยา, เขาใหญ่, พัทยา, ชะอำ, อุดรธานี และ เชียงใหม่

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเงินคืนสูงสุด 15%

 1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 2. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นี้จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวนเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรเครดิตฯ ณ ร้านค้าของแบรนด์ที่กำหนดเท่านั้นในช่วงวันที่ 5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 60 โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต หรือฉ้อฉล ซึ่งหากเคทีซีตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซี่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ
 3. ในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 60 สมาชิกฯ จะได้รับเงินเครดิตคืน 10%, 13% หรือ 15% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ด้วยการแปลงคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS  เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. สมาชิกฯ ต้องส่งข้อความ ส่ง SMS ในทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยกำหนดการส่งภายในวันที่ 4 มิ.ย. 60
 5. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเงินเครดิตคืน 10%, 13% หรือ 15% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าแบรนด์ที่กำหนดเท่านั้นโดยจะคำนวณสำหรับแต่ละรายการเรียงตามลำดับวัน เวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ก่อนหลัง ทั้งนี้ในวันที่เคทีซีทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป และจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรฯ ต้องการใช้แลกเครดิตเงินคืน 10%, 13% หรือ 15% สมาชิกบัตรฯ จะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือเพียงพอกับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่สมาชิกได้ส่ง SMS เพื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปนั้น
 6. เคทีซีจะทำการคิดคำนวนยอดใช้จ่ายและแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ (Cash Back) ของสมาชิกฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ หรือนับจากวันที่ 4 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป
 7.  ขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถแลกแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปยังบัตรฯ อื่น หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงิน หรือมียอดคงค้างตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่เคทีซีทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้กับสมาชิกฯ เป็นที่เรียบร้อย
 9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ และสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่เคทีซีมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกฯ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียน และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 10. รายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายของทางบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซีที่จัดทำขึ้นเท่านั้น
 11. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ/หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60  เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 12. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ www.ktc.co.th หรือโทร. 02 123 5000 กด 6