ช้อปสะใจ ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม ธุรกิจเครือข่าย กับบัตร KTC

(MAFMA-015)

ชำระเต็มจำนวน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% + รับคะแนน 5 เท่า 
หรือแบ่งชำระ 0% + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท


โปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน
แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
พิเศษสำหรับวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ รับคะแนนสะสม 5 เท่า จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ หลังจากหักส่วนลดแล้ว 
วันจันทร์ - พฤหัสบดี แลกรับเครดิตเงินคืน 10% และรับคะแนนสะสมปกติ

ลงทะเบียนร่วมรายการ
พิมพ์ “SPP” วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก วรรค ตามด้วยเครื่องหมาย#และยอดใช้จ่ายตามเซลส์สลิป
ส่งมาที่ 061 384 5000
จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

1 ส.ค. – 31 ต.ค. 60

ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • กิฟฟารีน (Giffarine) 
 • เอมสตาร์ (Aim Star)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นโดยเฉพาะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่กำหนด ภายในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น  โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC-CASH BACK, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท 
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์คำว่า SPP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร KTC 16 หลัก วรรค ตามด้วยเครื่องหมาย#และยอดใช้จ่ายตามเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 ภายในวันที่ร่วมรายการ กำหนด 1 SMS ต่อ 1 เซลส์สลิป และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย แลกรับเป็นเงินเครดิตคืน 10% ของยอดใช้จ่าย เข้าบัญชีบัตรฯ และรับคะแนนสะสม 5 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่าและคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า คิดคำนวณหลังจากหักเครดิตเงินคืนแล้วเท่านั้น)
 4. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จได้  และต้องชำระยอดใช้จ่ายด้วยบัตรฯ หมายเลขเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสม เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 6. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ เท่ากับจำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 7. เคทีซีจะทำการคำนวณยอดใช้จ่ายและคะแนนสะสมตามเงื่อนไขรายการนี้ และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้ เฉพาะจากยอด ใช้จ่ายภายหลังการหักจำนวนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกจะได้รับตามรายการนี้แล้วเท่านั้น โดยเคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน
 9. ขอสงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่จะนำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการแบบชำระเต็มจำนวนกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป เท่านั้น โดยยกเว้นยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เท่านั้น
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ ในรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความรับผิดชอบของร้านค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ
 14. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ โทร 02 123 5000