ช้อปสบายไร้กังวล แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%
ที่ห้างในเครือ The Mall กับ บัตรเครดิต KTC

0% The Mall Group

(SHPDP-028)

ช้อปสบายไร้กังวลกับบัตรเครดิต KTC 

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน  ทุกชิ้น
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ครบ 3,000.- ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ครึ่งหนึ่งของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับ

หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายการใช้คะแนนแลกรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ของ KTC

1 มิ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61 
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ห้างสรรพสินค้า The Mallทุกสาขา, Paragon, Emporium, Emquartier (เฉพาะส่วนของ Sports Mall และ Qurator ) และห้างสรรพสินค้า Blu' Port Hua Hin ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61 (“ระยะเวลารายการ”)ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสม สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 4. การแลกรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้นไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้และสมาชิกจะต้องชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เท่านั้น
 5. การใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการทุกประเภทในแผนก Home Fresh Mart & Gourmet, Power Mall, สินค้าสุรา, สินค้าบัตรกำนัลทุกประเภท บัตรเติมเงินทุกประเภท และร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000