พิเศษกว่า ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ TOP CHAROEN

(SPJWO-004)

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน

 ลงทะเบียน
 1.  พิมพ์ “TA” วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
 2. ส่งมาที่ 0613845000
 3. จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)


หมายเหตุ
    •    ส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้าครั้งแรก
    •    จำกัดสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมไม่เกินราคาสินค้าที่ใช้จ่าย/เซลส์สลิป
 

รับเพิ่ม Gift Set ดูแลรักษาแว่นตา

ประกอบด้วย น้ำยาทำความสะอาดแว่นตา 1 ขวด และผ้าเช็ดแว่นตาไมโครไฟเบอร์ เกรดพรีเมียม 1 ผืน (มีให้เลือก 8 แบบ)
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ยกเว้นสาขาใน Big C และ Robinson

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ TA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 4. การคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น  เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น  โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 130 บาท ต่อการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ
 5. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ 
 6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการ FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ  Refund ทุกประเภทมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 7. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวด Optical ตาม MCC Code 8043 นั้น เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่ายรวมจากวันแรกจนถึงวันสิ้นเดือนเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน ตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือนจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไข ที่เคทีซีกำหนด
 8. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของทุกๆ เดือน
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

TOP CHAROEN