ทุกศุกร์ให้ สุข 10 เท่ากับบัตรเครดิต KTC ที่ TUNG HUA SENG

(SFDGR-021)

ทุกวันศุกร์ 
แลกรับส่วนลดเพิ่ม 10% + รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 10 เท่า

 

สุขวันอื่นๆ 
แลกรับส่วนลดเพิ่ม 10% + รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า

 
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ + คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
หมายเหตุ จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/สมาชิกบัตรฯ/เดือน/ทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่กำหนด
 • ไม่กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ      
 • คะแนนน้อยก็แลกได้   
 • เร่งรับคะแนนสะสมได้เร็วขึ้น
 
16 ม.ค. - 31 ก.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขการแลกรับส่วนลดเพิ่ม

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นโดยเฉพาะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อมอบ สิทธิประโยชน์ส่วนลด และคะแนนสะสมให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มี คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”)  ณ Home Fresh mart,  Gourmet Market และตั้งฮั่วเส็ง ทุกสาขา (ภายใต้รหัส MCC Code 5411, 5333, 5499) (“ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ”) ภายในช่วงวันที่ 16 มกราคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น  โดยขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC  ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการในวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส เสาร์ และอาทิตย์  และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่ายอดใช้จ่าย แลกรับส่วนลด 10% ของยอดใช้จ่ายดังกล่าวได้ทันที และรับคะแนนสะสม 5 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า ซึ่งคิดคำนวณหลังจากหักส่วนลดแล้ว) 
 3. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในวันศุกร์ และใช้ คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายแลกรับส่วนลด 10% ของยอดใช้จ่ายดังกล่าวได้ทันที และ รับคะแนนสะสม 10 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 9 เท่า ซึ่งคิดคำนวณหลังจากหักส่วนลดแล้ว) 
 4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ สามารถใช้งานได้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น  
 5. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดสูงสุด 100,000 คะแนน ต่อคน ต่อเดือน ต่อทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่กำหนดเท่านั้น 
 6. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ สำหรับการ ชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จได้  และต้องชำระ ยอดใช้จ่ายด้วยบัตรฯ หมายเลขเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอ ในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมี คะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ 
 8. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ใช้ แลกรับโดยอัตโนมัติเท่ากับจำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเพื่อแลกเป็นส่วนลดตาม รายการนี้
 9. รายการผ่อนชำระไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่จะนำมาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข รายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการแบบชำระเต็มจำนวน กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิด จากการ Refund ทุกประเภท 
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบคะแนนสะสมพิเศษตาม รายการนี้ เฉพาะจากยอดใช้จ่ายภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้แล้วเท่านั้น โดยเคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบเดือนปฎิทิน 
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการ เป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่สมาชิกได้รับ สิทธิประโยชน์เท่านั้น
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า มีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือ ใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิด วัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ ใดๆ ในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ ในรายการนี้เป็นความรับผิดชอบของร้านค้า ผู้จัดจำหน่าย สินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วน รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ

TUNG HUA SENG