วิ่งทั่วไทย ไปด้วยกัน กับบัตรเครดิต KTC

AMAZING FIELD | Classic Run Project, International Run, Half Marathon, Marathon 2017

(AHDSP-029)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 23%
 

ต่อที่ 1  รับเครดิตเงินคืน 10%

เมื่อสมัครงานวิ่งและชำระค่าสมัครด้วยบัตรฯ ผ่าน www.amazingfield.net
(ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ)


ต่อที่ 2  แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ ผ่าน www.amazingfield.net

ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ RUN วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
*ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการชำระเงิน

7 ก.ค. - 31 ธ.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืน 10% ตามสิทธิประโยชน์ต่อที่ 1 ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่สมัครงานวิ่งและชำระค่าสมัครผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) โดยทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.amazingfield.net ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์ เท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 13% ตามสิทธิประโยชน์ต่อที่ 2  เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ผ่านเว็บไซต์ www.amazingfield.net ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์ เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 13% นี้ได้
 3. สมาชิกเคทีซีที่ประสงค์จะใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 13% ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ RUN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการชำระเงิน เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ เว็บไซต์ www.amazingfield.net ภายใต้ MCC Code: 5926 ในช่วงระหว่างวันที่ 7 ก.ค. ถึง 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น (ถ้ามี)
 5. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ใบแรกเท่านั้น
 6. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้  
 7. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่สมาชิกเคทีซีลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น โดยไม่นำยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน 13% ตามรายการนี้ในทุกกรณี
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเคทีซีที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่ทำรายการแลกรับเครดิตเงินคืนมากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีการใช้สิทธิแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 10. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ เว็บไซต์ www.amazingfield.net นั้น เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่ายรวม จากวันแรกจนถึงวันสิ้นเดือนเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน ตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จ เป็นต้นไป และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือน จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด 
 11. เคทีซีจะดำเนินการเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกเคทีซีตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 14. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 16. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 17. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

Amazing Field

www.amazingfield.net