ฟิตหุ่นเฟิร์ม สุขภาพแข็งแรง กับบัตรเครดิต KTC

(LHBHO-044)

สิทธิพิเศษที่ 1

แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนนแลกรับ

ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน
พิมพ์ MOM วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก 
ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายตามยอดเซลส์สลิป
ส่งมาที่ 061 384 5000 โดยท่านจะได้รับข้อความตอบกลับ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

หมายเหตุ: สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถส่ง SMS ลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50 และต้องส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์

สิทธิพิเศษที่ 2

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% + รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ

เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมียอดแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตามที่กำหนด ดังนี้
 • รับเครดิตเงินคืน 180 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 – 34,999 บาทต่อเซลส์สลิป 
 • รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 – 64,999 บาทต่อเซลส์สลิป 
 • รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 65,000 – 89,999 บาทต่อเซลส์สลิป 
 • รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 90,000 – 119,999 บาทต่อเซลส์สลิป 
 • รับเครดิตเงินคืน 4,200 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป 
   
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
พิมพ์ HMH เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก 
ส่งมาที่ 061 384 5000  (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
โดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข 
หมายเหตุ: ลงทะเบียน SMS ครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน 15%: 
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืน ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการในหมวดความงาม 5698, 7230, 7297, 7298, 8011, 8099 หมวดโรงพยาบาล 8062, 8021, 8071, หมวดฟิตเนส 7941, 7997  และร้านค้า Sport World และ Sport Dome ด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC–ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC-SCG VISA PURCHASING และกลุ่มสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ MOM เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #และยอดใช้จ่ายที่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) โดยต้องลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. การแลกเครดิตเงินคืนนั้น ต้องใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) สำหรับทุก 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 5. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาท ต่อการใช้คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้
 6. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปยังบัตรฯอื่น หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ เพียงพอกับจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขในรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับคะแนนสะสมที่ใช้ในการแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้ทำการมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 10. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 11. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 12. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก  รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเมื่อทำรายการแบ่งชำระ:
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ตามประเภทบัตรที่กำหนด (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%”) ตามที่กำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการบริการในหมวดความงาม 5698, 7230, 7297, 7298, 8011, 8099 หมวดโรงพยาบาล 8062, 8021, 8071, หมวดฟิตเนส 7941, 7997 และร้านค้า Sport World และ Sport Dome (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC–ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC-SCG VISA PURCHASING และกลุ่มสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภทไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ HMH เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการตลอดรายการ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตามที่กำหนด ดังนี้ 
  •     รับเครดิตเงินคืน 180 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระ 10,000 – 34,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  •     รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระ 35,000 – 64,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  •     รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระ 65,000 – 89,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  •     รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระ 90,000 – 119,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  •     รับเครดิตเงินคืน 4,200 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระ 120,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป 
 4. การคำนวณเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณเฉพาะจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันหรือหลังจากวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยคำนวณรวมยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มก่อนการแบ่งชำระเป็นรายเดือนของทุกเซลส์สลิป ภายใต้หมายเลขบัตรฯ เดียวกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ และจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน ภายหลังวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดการใช้จ่ายในรายการการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ปกติ สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิก
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์  
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้  หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แสมาชิกไปแล้ว
 10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สุด