ถอยจักรยานคันใหม่ หรือแต่งคันเดิม กับบัตรเครดิต KTC

ส่วนลด 15%

(สำหรับสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ)
 
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน
(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60 
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “เคทีซี” จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 60 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สมาชิกจะได้รับส่วนลดทันที 15% ของราคาสินค้าราคาปกติ ที่ร่วมรายการ
 • กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบส่วนลดให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เคทีซีจัดขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท
 • สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า/บริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา และเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด