รวมโปรโมชั่นร้านอาหาร จ.บุรีรัมย์

(KTBGO-003)

รับส่วนลดสูงสุด 10% ณ ร้านอาหารดัง จ.บุรีรัมย์ ที่ร่วมรายการ

อ่าวไทย ซีฟู้ด
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 083 966 1166
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

ชาบูแซ่บ
ส่วนลด 5% เฉพาะชาบูบุฟเฟต์ รวมเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
โทร. 089 578 1415
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

โมทาวน์ บาร์ แอนด์ บิสโทร
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
โทร. 044 111 319
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

ยายย่า
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 084 298 1614
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือขอสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th