ช้อปสุดฟิน ที่ Lee Subsin

(KTBGO-031)

ต่อที่ 1 รับฟรี เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ

จำนวน 1 ขวด
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป
 

ต่อที่ 2 ลุ้นรับ All New Honda Scoopy i

มูลค่า 48,100 บาท จำนวน 14 รางวัล
รวมมูลค่า 678,400 บาท
เพียงช้อปครบทุก 500 บาท รับคูปองชิงโชค 1 สิทธิ์ และรับเพิ่มเป็น 2 สิทธิ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ KTC VISA
 

ต่อที่ 3 รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 17%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
รับส่วนลดเพิ่ม 17% สำหรับสมาชิกบัตรฯ KTC VISA
รับส่วนลดเพิ่ม 12% สำหรับสมาชิกบัตรฯ KTC ประเภทอื่นๆ

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “เคทีซี” จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตามจำนวนที่กำหนด ณ ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560  (“ระยะเวลารายการ”) จะได้รับของสมนาคุณฟรีทันที ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 1 ชิ้น/ใบ ต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น 
 4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการลุ้นรับรางวัล
 1. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 500 บาท ต่อวัน โดยสมาชิกสามารถรวมเซลส์สลิปได้ภายใต้หมายเลขบัตรฯ ใบเดียวกัน สมาชิกจะได้รับคูปองลุ้นรางวัล จำนวน 1 ใบ โดยสมาชิกสามารถนำเซลส์สลิป มาติดต่อขอรับคูปองดังกล่าวได้ ณ จุดให้บริการของห้างฯ ที่ร่วมรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยสมาชิกต้องกรอกรายละเอียดในคูปองลุ้นรางวัลโดยเขียนชื่อและนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ และหย่อนลงในกล่องรับคูปอง ณ จุดให้บริการของห้างฯ ที่ร่วมรายการ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงตามกับที่ระบุบนบัตรฯ เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัล จนกว่าสมาชิกผู้โชคดีจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมดและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
 1. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ห้างสรรพสินค้า สาขาที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับส่วนลดได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
  • แลกรับส่วนลด 17% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA หรือ
  • แลกรับส่วนลด 12% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นๆ ได้
 2. การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
      
เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือขอสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th