ช้อปรับความคุ้มค่า กับบัตรเครดิต KTC

(KTBGO-015)

รับฟรีของสมนาคุณ

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ครบ 500 บาทขึ้นไป รับฟรี น้ำดื่มมิเนเร่ 330ml จำนวน 1 ขวด มูลค่า 6 บาท 
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรี น้ำมันพืชตราองุ่น ขนาด 230ml จำนวน 1ขวด มูลค่า 23 บาท
หมายเหตุ:
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณไม่เกิน 1 ชิ้น/บัตรฯ/วัน
 • สามารถรวมเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และได้ใช้จ่ายภายในวันเดียวกัน เพื่อรับของสมนาคุณได้
 • รับของสมนาคุณได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
ลีวิวัฒน์ จ.สงขลา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. สมาชิกสามารถนำเซลส์สลิป มาติดต่อขอรับได้ ณ จุดให้บริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณตามรายการนี้ สูงสุด 1 ชิ้น/ใบ ต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า และบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 8. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ลีวิวัฒน์ จ.สงขลา