ช้อปเพลินเกินคุ้ม ที่ Sahathai Department Store Phetchaburi รับฟรีน้ำยาปรับผ้านุ่มไฮยีน และแลกรับส่วนลดเพิ่ม 12%

Sahathai Department Store Phetchaburi

(KTBGO-078)

รับฟรีน้ำยาปรับผ้านุ่มไฮยีน และแลกรับส่วนลดเพิ่ม 12%

ต่อที่ 1: รับฟรีน้ำยาปรับผ้านุ่มไฮยีน ขนาด 600 ml. มูลค่า 15.50 บาท
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 800 บาทขึ้นไป สามารถรวมเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ภายในวันเดียวกันได้ 
*จำกัดการแลกไม่เกิน 1 ถุง/บัตร/วัน
 
ต่อที่ 2: แลกรับส่วนลดเพิ่ม 12%
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

28 ธ.ค. 61 – 30 เม.ย. 62

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “เคทีซี” จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตามจำนวนที่กำหนด ณ ห้างฯ ที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 (“ระยะเวลารายการ”) จะได้รับของสมนาคุณฟรีทันที ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 1 หมายเลขบัตร ต่อของสมนาคุณ 1 ชิ้นเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “เคทีซี” จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตามจำนวนที่กำหนด ณ ห้างฯที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 (“ระยะเวลารายการ”) จะได้รับของสมนาคุณฟรีทันที ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ห้างฯ ที่ร่วมรายการ โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับส่วนลด 12% สำหรับการ ซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น 
 5. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือขอสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th 

ห้างสรรพสินค้าสหไทย ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เพชรบุรี

โทร. 032 428 429

www.facebook.com/ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์-เพชรบุรี-401177439998823/