ดาวน์โหลดเอกสาร

หัวข้อ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม  
แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิต / สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 951 KB
แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิต KTC (บัตรเสริม) 88 KB
แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH 329 KB
คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (Personal Information Change Request) 562 KB
คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้านิติบุคคล (Entity Information Change Request) 1.01 MB
แบบฟอร์มมอบฉันทะในการรับบัตรเครดิต 28.7 KB
แบบฟอร์มยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร 3.4 KB
ใบสมัครชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน (Auto Payment) 9.98 MB
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับบัตรเครดิต KTC 1.7 MB
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 1.8 MB
แบบฟอร์มขอตรวจสอบ / ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ 273 KB
แบบฟอร์มเพิ่มวงเงินถาวร / วงเงินชั่วคราว 389 KB
คู่มือ / วิธีการ  
วิธียกเลิกการผูกบัตรเครดิตกับ Account Apple iTunes (ios7) 18.5 MB
วิธียกเลิกรายการซื้อ / ขอเงินคืนกับ Account Apple iTunes 18.3 MB
วิธียกเลิกรายการซื้อ / ขอเงินคืนและการผูกบัตรเครดิตกับ Facebook 8.4 MB
วิธียกเลิกการผูกบัตรเครดิตกับ Account Paypal 1.9 MB
วิธียกเลิกการทำรายการกับ Account Paypal 21.2 MB
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการออนไลน์ ClickKTC 2.51 MB
คู่มือขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 782 KB