ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

*การให้บริการ Secured e-pay หมายถึงการให้บริการ Verified by Visa , MasterCard SecureCode, หรือ J/Secure (แล้วแต่กรณี)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีและขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้บริการ Secured e-pay (“Secured e-pay”) โปรดอ่านเงื่อนไขของสัญญาให้บริการนี้ด้วยความระมัดระวังก่อนการใช้ Secured e-pay ในสัญญานี้ คำว่า เคทีซี หมายถึง บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคำว่า ท่าน หรือ ของท่าน หรือ ท่านทั้งหลาย หมายถึง ผู้ใช้บริการ Secured e-pay

เงื่อนไขของสัญญาให้บริการนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมและถูกรวมอยู่ในข้อตกลงผู้ถือบัตรของเคทีซีที่มีกับท่าน นอกเหนือจากเงื่อนไขของสัญญาให้บริการนี้แล้ว Secured e-pay ยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงผู้ถือบัตรที่ควบคุมธุรกรรมการใช้บัตรฯ ซึ่ง Secured e-pay ได้ใช้อยู่ด้วย

 1. การยอมรับเงื่อนไข

  (ก) Secured e-pay ให้บริการกับท่านภายใต้เงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้ และภายใต้ข้อตกลงผู้ถือบัตรของเคทีซีที่มีกับท่านที่ใช้บังคับกับธุรกรรมการใช้บัตรฯซึ่ง Secured e-pay ได้ใช้อยู่ ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบ โดยเคทีซีจะเผยแพร่ให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือสื่ออื่นๆ ของเคทีซี นอกจากนี้แล้ว เมื่อมีการใช้บริการ Secured e-pay ท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายและกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ใช้กับ Secured e-pay ซึ่งอาจถูกกำหนดเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์เดียวกันหรือสื่ออื่นๆ ของเคทีซี

  (ข) ท่านตกลงว่าการกำหนดรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่การบริการของ Secured e-pay และ/หรือการใช้บริการ Secured e-pay มีผลเท่ากับท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ และการใช้ Secured e-pay ของท่านอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ท่านได้รับทราบการแก้ไขของเงื่อนไขการให้บริการใดๆ จะถือเป็นข้อตกลงระหว่างเคทีซีกับท่านสำหรับเงื่อนไขที่ได้รับแก้ไขดังกล่าว รวมทั้งนโยบายหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่ได้มีการกำหนดขึ้นด้วย

  (ค) เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ลักษณะใหม่ใดๆ ซึ่งได้ถูกเสริม เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงโดย Secured e-pay จะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วย

  (ง) เคทีซีขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขการให้บริการ Secured e-pay หรือระงับการให้บริการ Secured e-pay (ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด) เป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรเป็นครั้งคราวไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวแต่อย่างใดก็ได้

 2. รายละเอียดของการให้บริการ Secured e-pay

  Secured e-pay ให้หนทางในการเพิ่มความปลอดภัยแก่ท่านในการทำธุรกรรมออนไลน์อื่นใดที่ซึ่งบริการ Secured e-pay ได้ถูกใช้ ทั้งนี้ด้วยการลดโอกาสการเกิดพฤติกรรมการหลอกลวงสำหรับการทำธุรกรรมเหล่านั้น การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Secured e-pay จะเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เคทีซีซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อยืนยันความเป็นตัวท่านสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ในอนาคต หรือสำหรับการทำธุรกรรมอื่นใดซึ่งบริการ Secured e-pay ได้ถูกใช้ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กล่าวถึงในข้อ 5 ข้างล่างนี้ นอกจากนี้ Secured e-pay ยังอาจจะถูกใช้เพื่อเก็บรักษาบันทึกและเพื่อจัดทำรายงาน รวมทั้งเพื่อช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทในการทำธุรกรรมข้อมูลการลงทะเบียนตามที่กำหนดอยู่ในข้อ 3 (ข) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดจะไม่ถูกนำไปแจ้งหรือแบ่งปันกับร้านค้าตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กล่าวถึงในข้อ 6 ข้างล่างนี้

 3. หน้าที่ในการลงทะเบียนของท่าน

  (ก) เมื่อท่านได้ทำการลงนามเพื่อใช้บริการ Secured e-pay ย่อมมีผลเท่ากับท่านอนุญาตให้เคทีซีเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน บัตรเครดิตของท่าน และท่านอนุญาตให้เคทีซีรวบรวมหรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน บัตรเครดิตของท่านจากบุคคลที่สามที่เคทีซีเป็นผู้เลือกด้วย รวมทั้งอนุญาตให้เคทีซีเก็บข้อมูลดังกล่าวจากองค์กรรวบรวมข้อมูลเครดิตผู้บริโภคและตัวแทนผู้รวบรวมข้อมูลผู้บริโภคอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อ Secured e-pay จะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการให้บริการ ท่านอนุญาตให้เคทีซีใช้และเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เคทีซีกำหนด (ดูข้อ 6 ข้างล่างนี้) ข้อมูลของท่านจะถูกเชื่อมต่อกับตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะตัวของท่านอื่นๆ (เลขหมายบัตรเครดิตของท่านและชื่อของท่าน)

  (ข) ท่านตกลงที่จะ (1) ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นข้อมูลปัจจุบันและสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวท่าน ทันทีที่มีแบบฟอร์มการลงทะเบียนของ Secured e-pay ปรากฏขึ้น (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) และ (2) รักษาและทำให้ข้อมูลการลงทะเบียนเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นข้อมูลปัจจุบันและสมบูรณ์ หากท่านให้ข้อมูลการลงทะเบียนใดๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นข้อมูลปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ หรือหากเคทีซีมีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลว่าข้อมูลการลงทะเบียนของท่านไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นข้อมูลปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ เคทีซีมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการ บอกเลิก หรือปฏิเสธการใช้ Secured e-pay ของท่านทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต

 4. การลงทะเบียน

  (ก) ในการใช้ Secured e-pay ท่านต้องให้ข้อมูลที่แน่นอนกับเคทีซีเพื่อให้เคทีซีสามารถทราบความเป็นตัวท่านและยืนยันได้ว่า ท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีอำนาจใช้บัตรเครดิตที่กำหนด ข้อมูลที่ท่านให้อาจนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เคทีซีมีอยู่ในแฟ้มของเคทีซีแล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน บัตรเครดิตของท่าน หรืออาจเป็นข้อมูลที่เคทีซีได้รับจากบุคคลที่สามรายหนึ่งรายใดหรือหลายราย หรือเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาโดยบุคคลที่สาม

  (ข) หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับเคทีซีเพื่อใช้ในการตรวจสอบ หรือยืนยันความเป็นตัวท่าน เคทีซีมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้ Secured e-pay ได้ ทั้งนี้ท่านรับประกันว่า ข้อมูลที่ท่านให้นั้นถูกต้อง และท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะใช้บัตรเครดิตทั้งหมดที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อ Secured e-pay

  (ค) หากท่านไม่ประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Secured e-pay ร้านค้ามีสิทธิปฏิเสธบัตรเครดิตของท่านในการชำระเงินสำหรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกรรมอื่นใดที่อยู่ภายใต้ Secured e-pay

  (ง) ในการใช้ Secured e-pay ท่านต้องมีความสามารถในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ และต้องชำระค่าบริการใดๆ ในการเข้าสู่ระบบดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว ท่านต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อทำการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งคอมพิวเตอร์และโมเด็ม หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ

  (จ) ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนของ Secured e-pay หรือเกี่ยวกับธุรกรรมที่ใช้ Secured e-pay โปรดส่งข้อสงสัยของท่านมายังฝ่ายบริการลูกค้าของ “ผู้ออกบัตร”

 5. การพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริง

  (ก) ในระหว่างการลงทะเบียนใน Secured e-pay ท่านอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเลือกหรืออาจได้รับรหัสลับส่วนตัวรวมทั้งคำแนะนำและการตอบคำถามและคำตอบอย่างเป็นนัย เมื่อท่านเข้าสู่การทำธุรกรรมออนไลน์หรือธุรกรรมอื่นใดซึ่งบริการ Secured e-pay ถูกใช้อยู่ ท่านอาจถูกขอรหัสผ่านเพื่อใช้ Secured e-pay ของท่าน หรือถูกขอให้แจ้งข้อมูลซึ่งเป็นนัยบางอย่างก่อนที่ร้านค้าจะรับบัตรเครดิตของท่านในการชำระเงินสำหรับธุรกรรมนั้นๆ หากท่านไม่สามารถให้รหัสผ่านเพื่อใช้ Secured e-pay ของท่าน หรือข้อมูลซึ่งเป็นนัยบางอย่างดังกล่าว หรือหากการพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงผ่านทาง Secured e-pay ล้มเหลว ร้านค้าอาจไม่ยอมรับบัตรเครดิตของท่านในการชำระเงินสำหรับธุรกรรมนั้น

  (ข) โดยการลงทะเบียนใน Secured e-pay ท่านยินยอมให้ใช้ Secured e-pay เป็นหลักฐานแสดงความเป็นตัวท่านรวมทั้งเพื่อเป็นการให้อำนาจสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ที่ซึ่งท่านได้เคยให้อำนาจไว้ล่วงหน้าเพื่อธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งคราวตามปกติ

 6. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  (ก) Secured e-pay เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านจะไม่ถูกนำไปแจ้งหรือแบ่งปันกับร้านค้าขายปลีกออนไลน์ใดๆ หรือร้านค้าใดๆ ซึ่ง Secured e-pay ได้ถูกใช้อยู่ในธุรกรรมอื่นๆ

  (ข) ท่านยอมรับและตกลงว่า Secured e-pay อาจเก็บรักษาข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน และอาจเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน หากถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น หรือหาก Secured e-pay เชื่อโดยสุจริตใจว่าการเก็บรักษาหรือการเปิดเผยดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น หรือเมื่อมีเหตุผลที่จำเป็นเพื่อ (1) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือ (2) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้

  (ค) เว็บไซต์ของเคทีซีอาจจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าวรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เว็บไซต์ของเคทีซีก็อาจจะทำการรวบรวมข้อมูลเดียวกันนั้นตามที่ตกลงกับบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และท่านยอมรับที่จะให้เคทีซีรวบรวมข้อมูลจากบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวได้

 7. รหัสผ่านของผู้ถือบัตรและการรักษาความปลอดภัย

  (ก) ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับสำหรับรหัสผ่าน ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของท่านที่ท่านได้กำหนดไว้กับ Secured e-pay และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้วท่านควรออกจากระบบทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้ ทั้งนี้ รวมถึงการดำเนินการทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้รหัสลับส่วนตัว ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องที่ท่านได้ให้แก่ หรือกำหนดขึ้นไว้กับ Secured e-pay ท่านตกลงที่จะไม่โอนหรือขายสิทธิในการใช้หรือการเข้าสู่ Secured e-pay ของท่านให้กับบุคคลที่สามใดๆ ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เคทีซีทราบทันทีที่บัตรฯสูญหายหรือถูกขโมย โดยมีการใช้รหัสผ่านหรือใช้ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเมื่อมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยอื่นใดโดยการติดต่อกับเคทีซีตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงผู้ถือบัตรของเคทีซีที่มีกับท่าน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อตกลงผู้ถือบัตรของเคทีซีที่มีกับท่านจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านยอมรับและตกลงว่าเคทีซีไม่จำต้องรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้

 8. การกระทำของท่าน

  ท่านตกลงที่จะไม่ :

  (ก) ปลอมตัวและ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ใช้ Secured e-pay

  (ข) ส่งหรือใส่ข้อมูล อีเมล์ หรือแพร่ข้อมูลด้วยวิธีการอื่นใด ที่มีไวรัสซอฟท์แวร์ หรือมีรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดที่ถูกออกแบบมาเพื่อก่อกวน ทำลาย หรือจำกัดการปฏิบัติหน้าที่ของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ใน Secured e-pay

  (ค) ส่งอีเมล์หรือข้อมูลมากเกินไป (spam or flood) ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของ Secured e-pay

  (ง) แก้ไข ดัดแปลง ให้ช่วงสิทธิ แปล ขาย เปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม ถอดหรือแยกส่วนใดๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของ Secured e-pay หรือซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ถูกใช้เกี่ยวเนื่องกับ Secured e-pay

  (จ) ถอดถอนเครื่องหมายแสดงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของสิทธิ อื่นใดที่บรรจุอยู่ในบริการ Secured e-pay

  (ฉ) จัดการหรือตีกรอบ (“frame”) หรือทำให้เกิดข้อมูลใหม่ในลักษณะเดียวกัน (“mirror”) สำหรับส่วนใดๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของ Secured e-pay โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Visa International Service Association, MasterCard International Incorporated หรือ JCB Card International Incorporated (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าร่วมระบบธุรกิจบัตรกับเคทีซีในอนาคตและมีระบบ Secured e-pay (“บริษัทบัตร”)

  (ช) ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ โปรแกรมเพื่อค้นหาหรือดึงข้อมูล หรืออุปกรณ์คู่มือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการในการดึงข้อมูล เครื่องชี้ หรือเจาะข้อมูล หรือทำซ้ำด้วยวิธีใดๆ หรือตีกรอบกั้นโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอของเว็บไซต์หรือบริการ หรือเนื้อความของ Secured e-pay

  (ซ) แทรกแซงหรือรบกวน Secured e-pay หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการให้บริการ Secured e-pay หรือฝ่าฝืนสัญญาให้บริการนี้ หรือข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบายหรือกฎระเบียบใดๆ ของ Secured e-pay หรือของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการให้บริการ Secured e-pay หรือ

  (ฌ) จงใจหรือไม่จงใจกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางหรือนโยบาย หรือแนวการตีความของศาลหรือหน่วยงานบริหารใดๆ ไม่ว่าจะเป็นของท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎ หรือข้อกำหนดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นที่บริษัทบัตรได้กำหนดขึ้น (ทั้งหมดนี้จะเรียกรวมกันว่า “กฎหมายที่ใช้บังคับ”) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้ Secured e-pay ของท่าน

 9. ความรับผิด

  (ก) ท่านตกลงว่าเคทีซีจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การระงับ หรือการขาดตอนของการให้บริการ Secured e-pay เคทีซีจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับท่านโดยตรง (สำหรับการใช้ Secured e-pay อันเนื่องมาจาก :

  (1) มีความประมาทเลินเล่อหรือโดยจงใจที่จะทำให้เสียหายโดยเคทีซี ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเคทีซี

  (2) มีการทำให้เกิดความเสียหายโดยบุคคลภายนอกต่อระบบที่เคทีซีให้บริการ Secured e-pay หรือ

  (3) ความผิดพลาดในหรือความล้มเหลวใดๆ ของการให้บริการ Secured e-pay

  (ข) เคทีซีไม่ต้องรับผิดไม่ว่าสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายกรณีพิเศษที่มิใช่ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง เช่น ความเสียหายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือบริการโทรศัพท์อันเป็นผลมาจากการใช้ Secured e-pay ของท่าน

  (ค) เคทีซีไม่จำต้องรับผิดชอบและรับผิดใดๆ สำหรับความเสียหายหรือไวรัสใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือทรัพย์สินอื่นใดอันเนื่องมาจากการเข้าสู่การใช้ หรือการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

 10. การเลิกสัญญา

  (ก) ถ้าท่านต้องการที่จะยุติการใช้บริการ Secured e-pay ของท่าน ท่านต้องโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเคทีซีเพื่อให้สามารถปิดใช้งานรหัสผ่าน และข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านได้มีอยู่กับ Secured e-pay ธุรกรรมการซื้อใดๆ ที่ท่านได้ทำขึ้นโดยใช้บริการ Secured e-pay ก่อนการยกเลิกการใช้จะไม่ได้รับผลกระทบ

  (ข) เคทีซีอาจยกเลิกการใช้บริการ Secured e-pay ของท่านเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร และอาจตัดความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับเคทีซีเมื่อไรก็ได้โดยไม่ว่าจะเป็นความผิดของท่านหรือไม่ก็ตาม เพื่อเป็นการคุ้มครองท่าน เคทีซีจะยุติการใช้ Secured e-pay ของท่านโดยอัตโนมัติ ถ้า Secured e-pay ไม่ได้ถูกใช้อย่างน้อยที่สุด 1 ครั้งในระหว่างระยะเวลา 12 เดือน หากเรายุติการใช้ Secured e-pay ของท่าน เคทีซีจะแจ้งไปยังท่าน ณ ที่อยู่หรืออีเมลล่าสุดที่ท่านได้ให้เราตามที่แสดงอยู่ในบันทึกของเคทีซี

 11. การทำการที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า

  การตอบรับหรือการติดต่อทางธุรกิจของท่านกับร้านค้า หรือการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของร้านค้า หรือการขายปลีกผ่านทางออนไลน์หรือร้านค้าอื่นใดโดยผ่าน Secured e-pay รวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบรรดาข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยืนยันหรือข้อรับรองอื่นใดที่ได้ให้ไว้ในการทำการดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการกระทำระหว่างท่านและร้านค้าดังกล่าวเท่านั้น ท่านตกลงว่าเคทีซีไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายประการใดๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการทำการดังกล่าว เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่หรือกำหนดไว้ในข้อตกลงของผู้ถือบัตรที่มีกับท่าน ท่านเข้าใจดีว่าการใช้ Secured e-pay นั้นไม่เป็นการแสดงว่าเคทีซีได้แนะนำหรือรับรองร้านค้าใดๆ ไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าร้านค้าดังกล่าวได้เข้าร่วมในการใช้ Secured e-pay หรือไม่ ตัวอย่างเช่น Secured e-pay ไม่รับรองความถูกต้องของตัวตนของร้านค้าใดๆ หรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการของร้านค้านั้น

 12. การปฏิเสธความรับผิดในข้อรับประกัน

  (ก) ท่านเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่าซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ท่านได้รับผ่าน Secured e-pay นั้นได้รับการดาวน์โหลดและถูกใช้ภายใต้ดุลพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญหายของข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือการใช้ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใดๆ ดังกล่าวผ่าน Secured e-pay ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการให้บริการนี้

  (ข) เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายใดๆ ของรัฐที่บังคับใช้อยู่ เคทีซีไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยประการใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับ Secured e-pay ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินธุรกิจการค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นความรับผิดภายใต้การรับประกันโดยปริยาย ดังนั้นการยกเว้นไม่รับประกันดังกล่าวอาจนำมาใช้บังคับกับท่านไม่ได้

 13. การบอกกล่าว

  การบอกกล่าวใดๆ ถึงท่านอาจทำได้โดยทางอีเมลหรือโดยการส่งทางไปรษณีย์ปกติ โดยการส่งถึงที่อยู่ของท่านที่ระบุในข้อมูลการลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบัญชีของท่านที่มีอยู่กับเคทีซีซึ่งท่านได้ให้ไว้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่เคทีซีได้ออกหรือให้ไว้กับท่านโดยประการอื่นใด นอกจากนี้ท่านยังอาจได้รับแจ้งถึงความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือเรื่องอื่นใดตามที่แสดงอยู่บนหรือตามที่มีการเชื่อมต่อกับประกาศที่เว็บไซต์นี้

 14. อายุและความรับผิดชอบของท่าน

  ท่านรับรองว่าท่านมีอายุครบตามกฎหมายแล้วที่จะใช้บริการ Secured e-pay และที่จะก่อภาระผูกพันตามกฎหมายสำหรับความรับผิดใดๆ ที่ท่านอาจต้องรับผิดโดยเป็นผลมาจากการใช้ Secured e-pay ท่านเข้าใจดีว่าท่านจะต้องมีความรับผิดทางการเงินในการใช้ Secured e-pay ของท่านและของบุคคลอื่นผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากท่านในการใช้ข้อมูลการลงทะเบียน รหัสผ่านหรือข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องอื่นใดของท่าน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น