สาธิตการใช้บริการ

Verified by Visa

การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (Web Enrolment)

หน้าเมนูหลัก ใช้สำหรับลงทะเบียนใช้บริการ Secured e-pay (3D Secure) โดยระบบจะแสดงข้อมูลภาษาไทยเป็นภาษาหลัก และหากต้องการเลือกทำการลงทะเบียนด้วยภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ปุ่มสลับภาษา ซึ่งอยู่ทางมุมขวาบนของจอภาพ และจะแสดงเป็นภาษาที่ท่านเลือกนั้นจนสิ้นสุดการใช้งาน จากนั้นให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อเข้าสู่หน้าจอของการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1 กรอกหมายเลขบัตรเครดิต KTC ที่ท่านต้องการลงทะเบียน และกดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะทำการสุ่มคำถามขึ้นมา 4 คำถามให้ผู้ถือบัตรตอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อตอบคำถามครบทุกข้อแล้วให้กดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ

 • หากท่านตอบคำถามผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะระงับการให้บริการบัตรฯในการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ และขอให้ท่านติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า KTC PHONE 02 123 5000
 • หากท่านไม่ทำการลงทะเบียนการใช้บริการ Secured e-pay ระบบจะไม่สามารถให้ท่านทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์ได้

 

ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Secured e-pay ให้ท่านทราบ เมื่อได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ถือบัตรกำหนดข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Message) สำหรับใช้ในการซื้อสินค้า/บริการ ออนไลน์ผ่านร้านค้าที่ลงทะเบียน Secured e-pay จากนั้นให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ให้ไว้กับทาง KTC เพื่อรับรหัส OTP ผ่านทาง SMS พร้อมกับเลือกภาษาของ SMS จากนั้นกดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ถือบัตรกรอกรหัส OTP โดยจะมีข้อความระบุให้ทราบว่าได้มีการส่ง SMS แจ้งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ (แสดงหมายเลข 4 ตัวสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้ลูกค้ากรอกรหัสที่ได้รับ และกดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ

 • โปรดสังเกตรหัสอ้างอิงที่ท่านได้รับว่าตรงกับรหัสอ้างอิงที่ปรากฏบนหน้าจอหรือไม่ ก่อนที่จะทำการกรอกรหัส OTP เพื่อดำเนินการต่อไป
 • หากท่านไม่ได้รับรหัส OTP สามารถกดปุ่ม “ขอรหัส OTP อีกครั้ง” เพื่อขอรับรหัสใหม่
 • กรณีที่ท่านกรอกรหัสผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะระงับการให้บริการบัตรฯในการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์

 

ขั้นตอนที่ 6 ระบบแสดงหน้าจอแจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

การลงทะเบียนขณะทำรายการชำระค่าสินค้าหรือบริการออนไลน์ ( Activate During Shopping)

 

ในระหว่างการชำระค่าสินค้าหรือบริการในร้านค้าออนไลน์ที่ลงทะเบียน Secured e-pay เมื่อท่านกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตบนหน้าจอของร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านยังไม่เคยทำการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ Secured e-pay ระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียนใช้บริการ Secured e-pay เพื่อให้ท่านลงทะเบียนโดยการตอบคำถามเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ใช้ชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์ และข้อมูลของผู้ถือบัตรเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และความเป็นเจ้าของบัตรเครดิตดังกล่าว โดยท่านยังสามารถเลือกภาษาที่จะใช้ลงทะเบียนได้จากหน้าจอนี้

หมายเหตุ

 • หากท่านตอบคำถามผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะระงับการให้บริการบัตรฯในการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ และขอให้ท่านติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า KTC PHONE 02 123 5000
 • หากท่านไม่ทำการลงทะเบียนการใช้บริการ Secured e-pay ระบบจะไม่สามารถให้ท่านทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์ได้

ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ถือบัตรกำหนดข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Message) สำหรับใช้ในการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านร้านค้าที่ลงทะเบียน Secured e-pay จากนั้นให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ให้ไว้กับทาง KTC เพื่อรับรหัส OTP ผ่านทาง SMS พร้อมกับเลือกภาษาของ SMS จากนั้นกดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ถือบัตรกรอกรหัส OTP โดยจะมีข้อความระบุให้ทราบว่าได้มีการส่ง SMS แจ้งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ (แสดงหมายเลข 4 ตัวสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้ลูกค้ากรอกรหัสที่ได้รับ และกดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ

 • โปรดสังเกตรหัสอ้างอิงที่ท่านได้รับว่าตรงกับรหัสอ้างอิงที่ปรากฏบนหน้าจอหรือไม่ ก่อนที่จะทำการกรอกรหัส OTP เพื่อดำเนินการต่อไป
 • หากท่านไม่ได้รับรหัส OTP สามารถกดปุ่ม “ขอรหัส OTP อีกครั้ง” เพื่อขอรับรหัสใหม่
 • กรณีที่ท่านกรอกรหัสผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะระงับการให้บริการบัตรฯในการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์

การเปลี่ยนข้อความส่วนตัว (Changing Personal Message)

หน้าเมนูหลัก ใช้สำหรับเปลี่ยนข้อความส่วนตัวสำหรับบริการ Secured e-pay โดยระบบจะแสดงข้อมูลภาษาไทยเป็นภาษาหลัก และหากต้องการให้ระบบแสดงข้อความต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ปุ่มสลับภาษา ซึ่งอยู่ทางมุมขวาบนของจอภาพ และจะแสดงเป็นภาษาที่ท่านเลือกนั้นจนสิ้นสุดการใช้งาน จากนั้นให้กดปุ่ม “เปลี่ยนข้อความส่วนตัว” เพื่อเข้าสู่หน้าจอของการเปลี่ยนข้อความส่วนตัวสำหรับบริการ Secured e-pay ต่อไป

หมายเหตุ สามารถทำรายการผ่าน www.ktc.co.th ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกหมายเลขบัตรเครดิต KTC ที่ท่านต้องการเปลี่ยนข้อความส่วนตัว จากนั้นให้กดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงข้อความให้ทราบว่า ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ (แสดงหมายเลข 4 ตัวสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้ลูกค้ากดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อขอรับรหัส OTP

ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ถือบัตรกรอกรหัส OTP โดยจะมีข้อความระบุให้ทราบว่าได้มีการส่ง SMS แจ้งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ (แสดงหมายเลข 4 ตัวสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้ลูกค้ากรอกรหัสที่ได้รับ และกดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ

 • โปรดสังเกตรหัสอ้างอิงที่ท่านได้รับว่าตรงกับรหัสอ้างอิงที่ปรากฏบนหน้าจอหรือไม่ ก่อนที่จะทำการกรอกรหัส OTP เพื่อดำเนินการต่อไป
 • หากท่านไม่ได้รับรหัส OTP สามารถกดปุ่ม “ขอรหัส OTP อีกครั้ง” เพื่อขอรับรหัสใหม่
 • กรณีที่ท่านกรอกรหัสผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะระงับการให้บริการบัตรฯในการซื้อสินค้า / บริการออนไลน์

 

ขั้นตอนที่ 4 ระบบแสดงหน้าจอให้กำหนดข้อความส่วนตัวใหม่ เมื่อกำหนดข้อความเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแสดงหน้าจอแจ้งการเปลี่ยนข้อความส่วนตัว (Personal Message) สำเร็จแล้ว