นโยบายส่วนบุคคล

  1. เคทีซีจะรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้แจ้งให้เคทีซีทราบ โดยจะควบคุมและรักษาข้อมูลให้เป็นความลับปลอดภัย และป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์และมิให้ผู้ไม่มีสิทธิได้รับข้อมูล เว้นแต่เคทีซีจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการจะต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นแล้ว หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย แล้วแต่กรณีในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ เคทีซีจะจัดทำระบบป้องกันมิให้ข้อมูลถูกแก้ไข ทำให้เสียหาย หรือถูกทำลายโดยไม่ชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. เคทีซีตกลงว่าจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ หรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของเคทีซีเท่านั้น
  3. ในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามวัตถุประสงค์ ข้อ 3. เคทีซีจะให้ข้อมูลเฉพาะพนักงานของเคทีซีที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น และหากเคทีซีจำเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เคทีซีจะควบคุมให้บุคคลอื่นเก็บรักษา และใช้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากเคทีซี และบังคับให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อบังคับที่เคทีซีกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด