ธนาคารอื่นๆ

ธนาคาร เขต กทม. และปริมณฑล(บาท/รายการ) เขตต่างจังหวัด(บาท/รายการ)
ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 15 20
ธนาคารไทยพาณิชย์ • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
15 20
ธนาคารกสิกรไทย • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
• สำหรับเขตต่างจังหวัดรับชำระไม่เกิน 50,000 บาท
15 25
ธนาคารทิสโก้ 15 25
ธนาคารออมสิน • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
• สำหรับเขตต่างจังหวัดรับชำระไม่เกิน 50,000 บาท
10 15
ธนาคารยูโอบี 10 20
ธนาคารธนชาต 10 10
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 10 10
ธนาคารกรุงเทพ • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
15 25
ธนาคารทหารไทย • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
10 15
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13 13
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 13 13
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13 13

หมายเหตุ

 • ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน
 • อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่จะเรียกเก็บจริงโดยธนาคาร
 • จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร
ธนาคาร เขต กทม. และปริมณฑล(บาท/รายการ) เขตต่างจังหวัด(บาท/รายการ)
ชำระด้วยเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 15 20
ธนาคารไทยพาณิชย์ • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
15 20
ธนาคารกสิกรไทย • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
• สำหรับเขตต่างจังหวัดรับชำระไม่เกิน 50,000 บาท
15 25
ธนาคารทิสโก้ 15 25
ธนาคารออมสิน • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
• สำหรับเขตต่างจังหวัดรับชำระไม่เกิน 50,000 บาท
10 15
ธนาคารยูโอบี 10 20
ธนาคารธนชาต 10 10
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 10 10
ธนาคารกรุงเทพ • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
15 25

หมายเหตุ

 • ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน
 • กรณีชำระด้วยเช็คต้องชำระก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 3 วันทำการ สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)" พร้อมทั้งเขียนขื่อ-นามสกุล หมายเลขสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกด้านหลังเช็ค (เช็ค 1 ใบ / 1 หมายเลขบัตร)
 • อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่จะเรียกเก็บจริงโดยธนาคาร
 • จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร
ธนาคาร เขต กทม. และปริมณฑล(บาท/รายการ) เขตต่างจังหวัด(บาท/รายการ)
ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 20
ธนาคารกสิกรไทย 10 20
ธนาคารออมสิน 10 15

ติดต่อรับแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หมายเหตุ

 • กรุณานำเงินสดเข้าบัญชีก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 1 วันทำการ กรณีเช็ค ล่วงหน้า 3 วันทำการ
 • ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยการหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในอัตราที่กำหนด
ธนาคาร เขต กทม. และปริมณฑล(บาท/รายการ) เขตต่างจังหวัด(บาท/รายการ)
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา • ชำระได้ไม่เกิน 100,000 บาท/วัน 10 20
ธนาคารไทยพาณิชย์ • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
10 10
ธนาคารกสิกรไทย • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
• สำหรับเขตต่างจังหวัดรับชำระไม่เกิน 50,000 บาท
15 25
ธนาคารกรุงเทพ • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
10 20
ธนาคารออมสิน • ชำระได้ไม่เกิน 50,000 บาท/วัน 10 10
ธนาคารยูโอบี 10 20
ธนาคารธนชาต 10 10
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 10 10
ธนาคารทหารไทย • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
10 10
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13 13
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย • ไม่จำกัดจำนวนเงิน / รายการ
(ชำระได้ไม่เกิน 100,000 บาท / วัน)
13 13

หมายเหตุ

 • ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน เฉพาะเครื่อง ATM ที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดเท่านั้น
 • ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยการหักจากบัญชีทันทีในอัตราที่กำหนด
 • จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร
ธนาคาร เขต กทม. และปริมณฑล(บาท/รายการ) เขตต่างจังหวัด(บาท/รายการ)
ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ www.krungsrionline.com
• ชำระได้ไม่เกิน 200,000 บาท/วัน
10 20
ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ www.scbeasy.com
• สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
10 10
ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com
• สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
• สำหรับเขตต่างจังหวัดรับชำระไม่เกิน 50,000 บาท
15 25
ธนาคารกรุงเทพ ibanking.bangkokbank.com • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
10 20
ธนาคารออมสิน ที่ ib.gsb.or.th 10 10
ธนาคารยูโอบี ที่ https://uobcyberbanking.com 10 20
ธนาคารธนชาต ที่ www.thanachartbank.co.th/ 10 10
ธนาคารทหารไทย ที่ www.tmbdirect.com
• สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1
• สำหรับเขตต่างจังหวัดรับชำระไม่เกิน 50,000 บาท
10 10

หมายเหตุ

 • ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยการหักจากบัญชีทันทีในอัตราที่กำหนด
ธนาคาร เขต กทม. และปริมณฑล(บาท/รายการ) เขตต่างจังหวัด(บาท/รายการ)
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Phone Banking)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา • ชำระได้ไม่เกิน 100,000 บาท/วัน
โทร 1572
10 10
ธนาคารไทยพาณิชย์ • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
โทร 02 777 7777
10 10
ธนาคารกรุงเทพ • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
โทร 1333
10 20
ธนาคารยูโอบี โทร 02 285 1555 10 10
ธนาคารทหารไทย • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1
• สำหรับเขตต่างจังหวัดรับชำระไม่เกิน 50,000 บาท
โทร 1558
10 10

หมายเหตุ

 • ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยการหักจากบัญชีทันทีในอัตราที่กำหนด
ธนาคาร เขต กทม. และปริมณฑล(บาท/รายการ) เขตต่างจังหวัด(บาท/รายการ)
ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM
ธนาคารไทยพาณิชย์ • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
10 10
ธนาคารทหารไทย • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
10 10

หมายเหตุ

 • ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน เฉพาะเครื่อง CDM ที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดเท่านั้น
 • ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยการหักจากบัญชีทันทีในอัตราที่กำหนด