ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร เขต กทม. และปริมณฑล(บาท/รายการ) เขตต่างจังหวัด(บาท/รายการ)
ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระด้วยเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรณีเช็คระบุเพื่อนำฝากเข้าบัญชี 000-6-11877-1 ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Phone Banking)โทร 02 111 1111 ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ

หมายเหตุ

  • ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน
  • กรณีชำระด้วยเช็คต้องชำระก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 3 วันทำการ สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)" (ขีด "หรือผู้ถือ") พร้อมทั้งเขียนขื่อ-นามสกุล หมายเลขสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกด้านหลังเช็ค (เช็ค 1 ใบ / 1 หมายเลขบัตร)
  • อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่จะเรียกเก็บจริงโดยธนาคาร
  • จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร