ไปรษณีย์

ชำระด้วยเช็คผ่านทางไปรษณีย์ (สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

กรณีชำระด้วยเช็คต้องชำระก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 3 วันทำการ
กรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)" (ขีด "หรือผู้ถือ") พร้อมทั้งเขียนขื่อ-นามสกุล หมายเลขสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกด้านหลังเช็ค (เช็ค 1 ใบ / 1 หมายเลขบัตร) ส่งเช็คมายัง บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตู้ ป.ณ. 1370 ปณฝ. นานา กรุงเทพฯ 10112