ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร เขต กทม. และปริมณฑล(บาท/รายการ) เขตต่างจังหวัด(บาท/รายการ)
ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระด้วยเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรณีเช็คระบุเพื่อนำฝากเข้าบัญชี 000-6-11877-1 ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Phone Banking)โทร 02 111 1111 ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ

หมายเหตุ

  • ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน
  • ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
    กรณีชำระด้วยเช็คต้องชำระก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 3 วันทำการ
  • สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) " (ขีด "หรือผู้ถือ") พร้อมทั้งเขียนขื่อ-นามสกุล หมายเลขสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกด้านหลังเช็ค
  • สำหรับสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท เช็ค ธ.กรุงไทย และ ธ.กรุงศรีอยุธยา  สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "KTC-สินเชื่อบุคคล" ​และ/หรือ เช็คธนาคารอื่น ​สั่ง​จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บมจ. บัตรกรุงไทย" (ขีด "หรือผู้ถือ") พร้อมทั้งเขียนขื่อ-นามสกุล​ ​หมายเลขสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกด้านหลังเช็ค
  • เช็ค 1 ใบ / 1 หมายเลขบัตร