ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร เขต กทม. และปริมณฑล(บาท/รายการ) เขตต่างจังหวัด(บาท/รายการ)
ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระด้วยเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรณีเช็คระบุเพื่อนำฝากเข้าบัญชี 000-6-11877-1 ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Phone Banking)โทร 02 111 1111 ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ
ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM ไม่เสียค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ